MENU
Aula_close Layer 1

Referat april 2020

Onsdag d. 29/4- 2020

Kl. 17.30 – 20.00

På Teams

 

Deltagere:

 

 

Anders Christian Skrydstrup Larsen

 

AC

x

Rasmus Baastrup

RB

x

Andrea Liva Lyngbye Ottesen  (elev)

AA

x

Arne Bjørnshauge Raun

AB

x

Sine Eggert(Sub)

SE

%

Freja Wessel (elev)

FW

x

Benjamin Andreas Nielsen

BA

%

Søren Olsen

%

Marianne Ilkjær

M

x

Emilie Kærn

EK

x

Sonni Giese

ZSG

%

Peter Christensen

P

x

Jacob Jensby Christensen

JJ

%

Jakob Toksvig

JA

x

Jesper Windsmose

J

x

                   

                     

Dagsorden : RB     Referat : J

Godkendelse af referat

   1.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra sidst blev godkendt.

Orientering

   2.

Personale

Elever

Bestyrelse

Ledelse

Andet

Personale: Personalet er glade for at være kommet på arbejde igen. De synes det er hårdt arbejde med en mødetid fra 7.45-14.30 og svært med pauser.

Elever: Usikkert om 9 klasserne kommer tilbage inden sommerferien. Har forhørt sig på årgangen om afslutningsfest – men ved ikke om det bliver til noget.

Bestyrelse: Intet.

Ledelse:

Har haft travlt med at organisere genåbning. Det er forløbet fint – god stemning. Forældrene er trygge. Overvejer om der f.eks. skal være forskudt afhentning.

Jens har oplyst, at han vil starte igen så småt pr. 18/5 og håber på at være tilbage inden sommerferien.

Peter orienterede om at han har opsagt sin stilling og fratræder pr. 1/8-20. Peter melder det ud til resten af personalet senere i dag. Peter bedes også oplyser forældrene i nyhedsbrevet på fredag. Forvaltningen vil kontakte bestyrelsen mfl. omkring ny-ansættelse af skoleleder.

Andet: Intet

 

  

 

 

Punkter til beslutning

3.

Høringssvar til kvalitetsrapport

Der er frist til d. 1.juni 2020 4 bilag

 

Undervisningsudvalget ønsker, at skolebestyrelsen forholder sig til følgende fire spørgsmål, idet skolebestyrelsen i øvrigt kan kommentere på alle forhold:

 

  1. Hvilke kommentarer har skolen/skolebestyrelsen til skolens resultater og udviklingen heri?

Modtageklasserne indgår og en stor andel af dem præsterer knap så godt og en stor del af dem tager ikke afgangsprøven. Dette påvirker i høj grad billedet. Kan tallene justeres – så modtageklasserne holdes ude og billedet bliver mere retvisende? Bestyrelsen kan ikke konfrontere skolens praksis. Peter laver et skriv til forvaltningen herom – Rasmus hjælper.

Refleksion: Er den store læseindsats gået ud over matematikken?

  1. Hvilke konkrete planer har skolen/skolebestyrelsen for at forbedre skolens resultater?
  2. Hvilke anbefalinger har skolen/skolebestyrelsen til Undervisningsudvalget på baggrund af den samlede kvalitetsrapport?
  3. Hvilke indsatser anbefaler den enkelte skole/skolebestyrelse at det samlede skolevæsen bør arbejde med for at forbedre kvaliteten?

 

Der er skolebestyrelsesmøde i slutningen af maj. Punktet tages op og besluttes der.

 

 

Punkter til drøftelse

   4.

1.Hvordan sikrer skolen de udsatte børn?

 

2.Hvad sker for de ældste børn frem til sommerferien, hvis de ikke kaldes tilbage?

 

3.Status for 1. maj børn (planer og kommunikation). 

 

4.En drøftelse af det videre arbejde i skolebestyrelsen (fx hvad kunne være næste skridt for

skolehjemsamarbejde, eller hvad skal vi næste år?)

 

1-2.

De udsatte børn blev registreret ifm. Hjemsendelse og hjemmeundervisning. Der har i den forbindelse været tæt kontakt med familierne og eleverne.

Ifm genåbningen er mange af de ældre elever stadig hjemme. Der er en løbende kontakt mellem eleverne og lærerne, der er en rammesat skoledag, det registreres om eleverne deltager i hjemmeundervisningen eller ej, daglig kontakt og opringninger, underretninger-hvis vi ikke kan få kontakt. Elevernes mentale tilstand er vigtig.

Lærerne har lavet en bekymringsskrivelse vedr. de ældre børn, der er sendt til bestyrelsen. Der er kommunalt fokus på, at nu skulle der skrues op for det faglige. Eleverne giver udtryk for at de keder sig og er ensomme. Der foreslås, at det faglige lægges ud til lederne i stedet for detailstyring. Der ønskes, at der lægges pres på politikkerne, for at muliggøre at eleverne og lærerne kan ses engang i mellem, f.eks. ved 2 timers undervisning nogle eftermiddage om ugen, klassemøder el.lign.

Rasmus foreslår, at skolebestyrelsen kontakter de øvrige skolebestyrelser, hvor der bakkes op om den bekymringsskrivelse, som lærerforenigen har udfærdiget. Jakob søger for at den sendes til bestyrelsen. Lederforeningen har ligeledes formuleret en bekymringsskrivelse.

 

Det er tankevækkende, hvor godt de udsatte børn trives i mindre grupper. I indskolingen er sporet stadig åbent – bemandet af en pædagog. Behovet har indtil videre ikke været stort for at benytte sporet. Fagligt er det nødundervisningsprincipper, der gælder nu – hvor de faglige krav er lidt mindre.

Enkelte forældre vil gerne have at vide, hvordan skolen tackler den specialpædagogiske bistand, de har krav på. Det er i den nuværende situation svært. PPR og skolesocialrådgiver mødes med skolen for at tage fat i børn, der har det svært.

 

3.

Sen udmelding om rammerne for majperioden fra forvaltningen. Majbørnene er fysisk placeret i stueetagen med direkte udgang til skolegården. Dette for at sikre en god og tryg indkøring, aflevering og afhentning. Klasserne er delt i 2 mindre grupper, der igen er opdelt i mindre legegrupper – ude og inde. Der blev udsendt informationsmateriale i sidste uge og der har været afholdt besøgsdage i går og i dag. Forældrene virkede glade, trygge og tilfredse. Arne underbyggede denne opfattelse. Tak for det.

 

4.

Skydes til hverdagen er mere normal. Ønsket er at vi drøfter temaer (f.eks. skole/hjem samarbejdet og evalueringen heraf) og hvordan skolebestyrelsen bedst kan hjælpe skolen.

Peter undersøger om valghandlingen kan skydes til efter sommerferien.

 

 

 

 

Eventuelt og punkter til næste møde

   5.

Evt.

Er den nuværende kommunikation med forældrene fyldestgørende? Den er blevet rost af flere forældre. Bestyrelsen må gerne komme med input til de løbende informationsbreve.

Stor ros til skolens personale.

 

Punkter til næste møde

Høringssvar til kvalitetsrapport.

Profil for nye skoleleder

Opfølgning vedr. håndteringen af de udsatte børn.

Næste møde: 29/4; 25/5 og 16/6