MENU
Aula_close Layer 1

Referat august 2019

Tirsdag d. 27. august  2019
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på NY

Deltagere:    
Anders Christian Skrydstrup Larsen AC    x    Rasmus Baastrup    RB    x    Andrea Liva Lyngbye Ottesen  (elev)    AA    %
Arne Bjørnshauge Raun    AB    x    Sine Eggert    SE    %    Andreas Ljunggren Arensborg (elev)     AS    %
Benjamin Andreas Nielsen    BA    x    Søren Olsen(Sub)    SØ    %    Marianne Ilkjær    M    x
Emilie Kærn    EK    x    Martin Gjeding Petersen    ZMG    x    Peter Christensen    P    x
Jacob Jensby Christensen    JJ    %    Jakob Toksvig    JA    x    Jesper Windsmose    J    x
    
Dagsorden: RB     Referat : J
Godkendelse af referat(5 min.)
   1.    Godkendelse af referat fra sidste møde    Referatet blev godkendt.
Orientering(25 min.)
   2.    a. Personale
b. Elever
c. Bestyrelse
d. Ledelse: Udmøntning af ”moppepolitik” v/Peter, bilag udsendes (tænkes sammen med klassemøderne)

e. Andet    a. Intet. 
b. Intet. Der bliver snarest valgt nye elevrepræsentanter. JA foreslår, at elever kun er med til punkter, der er relevant. Dette besluttes af formandsskabet
c. 
Nyelandsdag d. 21/9 kl. 10-14. Bestyrelsen er i gang med forberedelser. Der er 5 workshops over dagen. 8 klasse laver cafe. Der skal bestilles ekstra rengøring. Bestyrelsen anmoder om penge til materialer. Der udsendes materiale ud til forældre og ophænges plakater.

Toilet-Nudging: Arne har kontaktet Brave – prisen er ca. 200-250t. Forvaltningen vil i samarbejde med firmaet forsøge at skrue en mindre nudging-model sammen og have en ramme klar i slutingen af året, som skolerne kan tilkøbe. Arne sender materiale for behandling af punktet på næste møde. 
d. 
Skolen er kommet godt fra start – der har været en positiv stemning. Udmøntning af skole/hjem principperne er blevet vel mødt af personalet. 

Der er nedsat et udvalg, der skal udarbejde brugbare elevplaner for de fag, hvor det er obligatorisk at lave elevplaner. 
Budgetprocessen er skudt ca. 1 måned. Budgetforslag offentliggøres d. 24/9. Der er budgetforhandlinger d. 12-13 oktober. Høringer til skolebestyrelsen skydes tilsvarende. Der er bla. Forslag om besparelse på administrative opgaver – så der skal fjernes ca ½ årsværk pr skole. Det vil primært ramme sekretærerne. 

Bestyrelsen vil blive hørt ift. ordensregler ifm rygeforbuddet pr. 1/1-20. 

Udmøntning af mobbepolitik. Skolen har haft oplæg om refleksive klassemøder, der anvendes præventivt ift at undgå mistrivsel. Dette benyttes som en del af udmøntning af mobbepolitikken. Der er skrevet ud om det i nyhedsbrevet. Det er forskelligt fra klasse til klasse, hvornår de går i gang.

e. Intet
Spisning(20 min.)
           
Punkter til beslutning
3.    Ingen    
Punkter til drøftelse (80 min)
   4.    A.Trivselsmåling – gennemgang med henblik på udvælgelse af eventuelle indsatsområder til videre drøftelse på næste møde v/Rasmus, bilag udsendes (20 min.)

B.Principper for klassesammenlægning – drøftelse af udkast med henblik på endelig godkendelse på næste møde v/Peter, bilag udsendes (20 min.)
C.Klare rammer for behandling af klager og svære sager (konflikttrappen) - drøftelse af udkast med henblik på endelig godkendelse på næste møde v/Peter, bilag udsendes (20 min.)
D.Planlægning af arbejdet i bestyrelsen det kommende år – hvilke principper ønsker vi at få revideret v/Peter (20 min.)
    A.    Bestyrelsen ønsker, at der samles op på de vigtigste punkter pr. årgang og at det sendes ud til årgangene for refleksion hos eleverne – f.eks. ved de refleksive samtaler. Det kan desuden behandles i elevrådet. Tilbagemelding til skolebestyrelsen om hvad man har drøftet – f.eks. de 2 vigtigste temaer. 
Skoleledelsen vil have trivsel data med ud til klassekonferencer for en drøftelse af resultaterne klassevis/årgangsvist med personalet.
Der er markante udsving ved om eleverne oplever, at de er inddraget i undervisningen. Det kan drøftes i klasserne. Der er ligeledes markante udsving ved toiletforholdene – her arbejder nudging udvalget videre. 
Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding til december.

B.    Der har været specielt røre omkring, at børnene selv skulle vælge, hvem de ønskede at være i klasse med. Skal eleverne selv vælge nogle stykker, de vil være i klasse med? Det vurderer lærerne. Det er ikke nødvendigvis eleverne der skal vælge, men det kan være lærerne, der vælger ud fra barnets gode relationer. Følgende ændres i princippet: Gode venner ændres til gode relationer, De øvrige forælde orienteres hurtigst muligt på et ekstraordinært møde, Lærere kan vælge at høre elever om deres ønsker. Rasmus sammenskriver princippet og sender det ud til høring hos klasserepræsentanterne.

C.    Forældrene skal inddrages mere i dialogen via klasserepræsentanterne i samarbejde med ledelse, lærere, pædagoger, så klasserepræsentanterne skal skrives ind.  Der ønskes nyt billede på forsiden. Marianne tilretter. Rasmus sender efterfølgende ud. 

D.    Principper, der i første omgang skal kigges på er princippet ”samarbejde” og ”skolens undervisning”. Første princip der drøftes er skolens undervisning. Peter, Rasmus og Anders udvælger, så bestyrelsen kan sortere fra.


Eventuelt(10 min) og punkter til næste møde (10 min)
   5.
    Evt.    
-    Gården. Trædækket bliver hullet og bliver meget glat. Kan der gøres noget. Peter undersøger.
-    Bestyrelsen vil stille spørgsmål til forvaltningen om, at der ikke følger penge nok med til at opfylde styrelsesvedtægtens normering (bla. pga lærernes gennemsnitsløn). Skoleledelsen bedes lave en formulering med 2-3 spørgsmål som SB kan sende afsted inden opstart af budgetforhandlinger.
    Punkter til næste møde    -    Nudging projekt til drøftelse
-    Principper for sammenlægning af klasser til beslutning
-    Klare rammer for behandling af klager mv. til beslutning
-    Arbejdet med skolens principper
-    Principper for skole/hjem samarbejdet; evaluering og kommunikation til forældre
-    Gården
-    Diverse høringssvar
-    Orientering om elevplan
Næste møde: 25/9-19

Dokumenter