MENU
Aula_close Layer 1

Referat december 2019

Mandag d. 16/12- 2019

Kl. 17.30 – 20.00

Personalerummet på NY

 

Deltagere:

 

 

Anders Christian Skrydstrup Larsen

 

AC

x

Rasmus Baastrup

RB

x

Andrea Liva Lyngbye Ottesen  (elev)

AA

x

Arne Bjørnshauge Raun

AB

%

Sine Eggert

SE

%

Freja Wessel

AS

x

Benjamin Andreas Nielsen

BA

x

Søren Olsen(Sub)

x

Marianne Ilkjær

M

x

Emilie Kærn

EK

x

Martin Gjeding Petersen

ZMG

%

Peter Christensen

P

x

Jacob Jensby Christensen

JJ

x

Jakob Toksvig

JA

x

Jesper Windsmose

J

x

                   

                     

Dagsorden : RB     Referat : J

Godkendelse af referat

   1.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

Orientering

   2.

Personale

Elever

Bestyrelse

Ledelse

Andet

Personale: Aula fylder meget og er ikke særlig godt at arbejde i.

Elever: Freja og Andrea er i kommet i fælles elevråd på Frb. – og er blevet formand og næstformand. Skatebane og basket på LOL – tages der fat på i næste budgetår. Det store elevråd bedes skrive til Peter om specifikke ønsker.

Eleverne på NY ser frem til store rengøringsdag.

Bestyrelse: har haft klasserepræsentantskabsmøde. Der var forskellige klager bl.a. vedr. aula, toiletter, SFO, skolegård. Der er særligt ønske om, at der bliver gjort noget ved toiletterne.

Arne og Rasmus har holdt møde med Gorm vedr. manglende skilte. Vi kan tage fat i legepladsinspektion og den forvaltning, der skulle udarbejde skilte. Brand i Skraldeskur på Lollandsvej. Peter udarbejder et skriv til forvaltningen. 

Ledelse: Der har været en del opsigelser – vi forsøger at få tingene til at hænge sammen bedst muligt. Skolen har fået bevilliget trivselsmidler til medarbejdere. Der laves et trivselsarrangement i det nye skoleår. Skolebestyrelsen vil gerne foreslå, at forældrene hjælper med pasning af børnene, så personalet kan komme afsted.

Andet:

Der kan laves grupper i aula. Vi tager op som punkt, hvor vi lægger referater mv. fra SB-møder. Ledelsen kommer med forslag til hvordan bestyrelsen kan dele dokumenter.

Spisning

  

 

 

Punkter til beslutning

3.

a. Røgfri skole

  1. Røgfri skole, ledelsens udkast samt forslag fra det store elevråd.

Peter fremlagde princippet.

Elevrådet tror, det bliver svært at håndhæve. De er bekymret for om de skal stikke hinanden. Der må bruges nikotin tyggegummi/plastre. Der ønskes mere information om rygning og røgfri skole i udskolingen.

Peter fortæller på et fælles elevmøde på LOL om røgfri skole-princippet. Der evalueres igen til juni. Ledelsen laver statistik over, hvor ofte de har henvendt sig til forældrene grundet rygning.

Princippet blev vedtaget. En repræsentant undlod at stemme.

 

Punkter til drøftelse

   4.

a. SFO handleplaner

 

b. Toiletter

 

c. Skole/hjem samarb.

 

 

 

 

d. Principper

Peter redegjorde for sine oplevelse efter formødet mellem skolebestyrelsen og ledelsen. Peter skitserede ansvarsfordelingen mellem ledelse og skolebestyrelse. Marianne supplerede og var ærgerlig over, at man på klasserepræsentantskabsmødet ikke drøftede ønskede principper. Skolebestyrelsen havde på formødet uden ledelse foretaget prioriteringer og taget udgangspunkt i forældrenes oplevelser. Skolebestyrelsen tager vejledningen vedr. ansvarsfordelingen fra Peter til efterretning.

  1. Jesper har sendt materiale ud. Jesper redegjorde for handleplanen og baggrunden for den. Der blev drøftet; hvordan man adresserer et problem, om formen på klasserepræsentantskabs-mødet er god m.m. Handleplanen blev godkendt.

 

  1. Skolebestyrelsen ønske at drøfte tiltag til ændret kultur omkring brugen af toiletterne. Peter fremlagde handleplanen.

Arne fortsætter som toiletansvarlig i bestyrelsen. Der bliver afholdt et møde i tisse/bæ-arbejdsgruppen. Der er en læring i at børnene lærer at løse kollektive problemer. Kan kobles til verdensmålene. Små ting kan skabe en bevidsthedsændring. Til overvejelse: Eleverne skiftes til at tjekke toiletter og/eller gøre dem rene? Toiletpatrulje?Hver klasse egne toiletter? I hvor høj grad kan forældrene inddrages? Skal børnene have faste tissepauser?

Skolebestyrelsen arbejder videre i tisse/bæ- arb.gruppen. Ledelsen arbejder videre udviklingsudvalget. De to mødes efterfølgende. Toiletter drøftes igen på mødet d. 27/1.

 

  1. Evaluering af skole/hjem samarbejdet. Status fra ledelsen. Udkast til undersøgelsesdesign. Undersøgelsesdesignet blev godkendt af bestyrelsen. Den sendes ud i en survey-monkey gennem aula. Forældredelen i SB gør det klart og skolens sekretærer sender ud. Forældrene vil også lave en undersøgelse af om forældrene læser ting på aula. Begge dele sendes ud i januar.

 

 

  1. Skal principper (ajourført liste fra ledelsen) samt princip ønsker fra klasserepræsentantskabsmødet. Skydes til næste gang.

Eventuelt og punkter til næste møde

   5.

Evt.

Intet

 

Punkter til næste møde

-Hvor lægger vi referater mv. fra SB-møder

-Toiletadfærd

-Skal principper (ajourført liste fra ledelsen) samt princip ønsker fra klasserepræsentantskabsmødet

- Den svære henvendelse

Næste møde: 27/1-20
 

Dokumenter