MENU
Aula_close Layer 1

Referat februar 2020

Tirsdag d. 25. februar 2020

Kl. 17.30 – 20.00

Personalerummet på NY

 

Deltagere:

 

 

Anders Christian Skrydstrup Larsen

 

AC

x

Rasmus Baastrup

RB

x

Andrea Liva Lyngbye Ottesen  (elev)

AA

x

Arne Bjørnshauge Raun

AB

x

Sine Eggert

SE

%

Freja Wessel (elev)

AW

x

Benjamin Andreas Nielsen

BA

x

Søren Olsen(Sub)

x

Marianne Ilkjær

M

x

Emilie Kærn

EK

%

Sonni Giese

ZSG

x

Peter Christensen

P

x

Jacob Jensby Christensen

JJ

x

Jakob Toksvig

JA

x

Jesper Windsmose

J

x

                   

                     

Dagsorden : RB     Referat : J

Godkendelse af referat

   1.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af sidste møde blev godkendt.

Der blev budt velkommen til Sonni, der indtræder som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen i stedet for ZMG.

Orientering

   2.

Personale

Elever

Bestyrelse

Ledelse

Andet

Personale: Lærerne har afholdt klubmøde. Susanne og Jacob er blevet genvalgt som TR og TR-supp.

Elever: Der har været afholdt skolebal. Der har været god feedback. Der bliver evalueret formelt senere. Elevrådet vil drøfte ønsker til skolegården. I det fælles elevråd på Frb. har de drøftet rygning og lange skoledage.

Bestyrelse: Forældres brug af aula – der kan pt. ikke trækkes data. Der kan trækkes data fra Min Uddannelse.

Ledelse: Der har været en 5. klasse, der har strejket over den lange skoledag foran Rådhuset.

Timefordelingsplanen.Peter redegjorde for ledelsens forslag til elevernes timefordelingsplan. Danskfaget skal styrkes i de små klasser – der er 1 times mere dansk end den vejledende på 1. og 2. årgang. På 4 og 5 årgang foreslås der fortsat 2 lektioner idræt og 1 lektion svømning. Disse timer opnås ved konvertering af timer fra UUV.

På 6 årgang – ændres fra 3 til 2 lektioner idræt. De får 1 lektion billedkunst mere.

8 årgang – timetallet i dansk og matematik øges begge med 1 lektion. UUV konverteres til fagfaglige fag.

Når der konverteres UUV til fag kan skoledagene opleves som lange – det påvirker den varierede skoledag og bevægelsen. Det bekymrer Rasmus. Eleverne taler for at få variation og bevægelsen ind i den faglige undervisning.

Der spørges til, hvor den nye lovændring vedr. håndværk og design på 3 årgang er henne? Peter vender tilbage. Rasmus ønsker at madkundskab prioriteres yderligere på de ældre årgange. Jacob (JA) pointerer, at der ikke er så stort råderum til at ændre i timefordelingen – det eneste sted der er at tage fra er UUV eller ved at forlænge skoledagen.

Andet: Intet

Spisning

  

 

 

Punkter til beslutning

3.

Ingen

 

Punkter til drøftelse

   4.

a. Evaluering af skole/hjem kommunikation af lærerne

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Skolefoto

 

 

 

 

 

c. Orientering om trivsel og indsats efter seneste klassesammen-lægning

 

d. Planlægning af klasserepræsentant-skabsmøde

d1. Organisering af forældreundervisnings-dag

d2. Drøftelse af klasserep. rolle og nyt udkast til folder

d.3 Evaluering af skole/hjem kommunikation

 

 

 

 

 

 

 

e. Suppleringsvalg

a. Lærerne varetager Skole/hjem kommunikationen forskelligt. Der er mange, lærere der ikke sender spørgsmål hjem til forældrene som forældrene kan tale med børnene om. Det er vigtigt, at man på årgangen er enige med forældrene om, hvordan kommunikationen foregår. Hvordan hjælper kommunikationen alle børn? Forældreforpligtelse til at gå på Aula – oplevelsen er at mange forældre ikke holder sig orienteret på de kommunikationskanaler, der er. Det er bekymrende. Aula besværliggør nogle processer. Punktet tages op af lærerene igen på et ”klubmøde” om ca. 1 måned. Punktet skal ligeledes drøftes på klasserepræsentantskabsmødet.

 

b. Det blev besluttet, at der fremover kun tages klassebilleder i skoletiden. Klassebillederne kan forældrene købe. Forældrene tilbydes, at der kan blive taget individuelle billeder af børnene i en weekend. Vi skal desuden have en bog med samtlige klassebilleder bl.a. til internt brug på skolen.

 

c. Punktet skydes til næste gang

 

 

 

 

d. Nyhedsbrev – vi overvejer om det vil være fint at orientere lidt om punkt d1 og d3 og evt. opfordre til at give deres klasserep. et input

Bestyrelsen skriver i et nyhedsbrev, at forældre inden klasserepræsentantskabsmødet bedes melde temaer ind ift. Skolen som helhed, som de ønskes drøftet på mødet. Der ønskes mere styring – så det bliver mere konstruktivt, ordentligt og professionelt og ikke bare ”skyde på ledelsen”.  Temaerne kunne f.eks. være ift. Skolebestyrelsens arbejde, fællesskabet på skolen, inklusion, markedsdag, forventningskatalog, toiletter, skole/hjem kommunikation – hvordan får vi alle med?,  SFO el.lign.

Skolebestyrelsen og ledelsen holder møde inden klasserepræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen skriver til Marianne senest mandag d. 2/3 vedr. indlæg til nyhedsbrev.

Dato for klasserepræsentantskabsmødet er d. 1/4-20 kl. 18.30-20.

 

e. Forvaltningen kommer med en plan for hvordan suppleringsvalget skal afholdes. Det kan først afholdes, når de nye børnehaveklasse-børns forældre er i hus. Bestyrelsen skal finde ud af, hvem der er på valg.

Eventuelt og punkter til næste møde

   5.

Evt.

Intet

 

Punkter til næste møde

Beslutning af timefordelingsplanen.

Orientering om trivsel og indsats efter seneste klassesammen-lægning

Evaluering af skole/hjem kommunikation tages op igen d. 29/4.

 

Næste møde: 26/3; 29/4; 25/5 og 16/6

Dokumenter