MENU
Aula_close Layer 1

Referat januar 2020

Mandag d. 27/1- 2020

Kl. 17.30 – 20.00

Personalerummet på NY

 

Deltagere:

 

 

Anders Christian Skrydstrup Larsen

 

AC

x

Rasmus Baastrup

RB

x

Andrea Liva Lyngbye Ottesen  (elev)

AA

x

Arne Bjørnshauge Raun

AB

x

Sine Eggert

SE

%

Freja Wessel (elev)

FW

x

Benjamin Andreas Nielsen

BA

x

Søren Olsen(Sub)

%

Marianne Ilkjær

M

x

Emilie Kærn

EK

x

Martin Gjeding Petersen

ZMG

%

Peter Christensen

P

x

Jacob Jensby Christensen

JJ

x

Jakob Toksvig

JA

x

Jesper Windsmose

J

x

                   

                     

Dagsorden : RB     Referat : J

Godkendelse af referat

   1.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

Orientering

   2.

a. Personale

b. Elever

c. Bestyrelse

d. Ledelse

e. Andet

a. TR og AMR skal på internat og drøfte den nye arbejdstidsaftale.

b. Planlægger skolebal d. 6. februar. Det bliver meget som sidste år. Der er fjernet nogle af nomineringerne. Der er pænere toiletter på Lollandsvej end Nyelandsvej. Der har været store rengøringsdag – det gik godt. Det evalueres mandag. Eleverne synes at toiletterne er blevet bedre på Nyelandsvej. Hvordan går det med indkøb af ting til gården på NY? Eleverne skal komme med et indspark til bl.a. skate-forhold. Eleverne er glade for at der nu er kommet basketkurve. Der rykkes på reparation af det hvide klatrestativ.

c. Arne og Rasmus har haft møde med toiletgruppen (Mette).

d. Peter redegjorde for elevtalsprognosen. Vi har et meget stort optag. Der følger ikke yderligere ledelseskapacitet med. Pladsmæssigt giver det nogle udfordringer både på SFO og et tryk på hal/sal, garderobepladser SFO, fællesrum SFO, gård, toiletter og faglokaler. Nyelandsvej skiller sig markant ud fra de andre skoler – der er ulige forholdt. Vi vil også kigge på en kvalitetsvurdering. Peter vil drøfte det med Gorm. Rasmus synes, at vi skal prioritere i, hvad bestyrelsen henvender sig til forvaltningen om, f.eks. gården. Bestyrelsen vil drøfte om de pt. Vil gå videre med sagen.

Skoleorkester starter snart for 4-5 årgang. Der er 56 elever, der har meldt sig.

Fraværsregistrering. Ledelsen orientererede om, hvordan skolen griber det an. Proceduren og reglerne skrives ud til forældrene. Det vigtige er, at der skabes kontakt til de forældre, hvor fraværet er et problem.

Der er en stor stigning i antallet af underretninger fra 0-9 klasse.

Ledelsen tager på seminar onsdag til torsdag, hvor vi skal drøfte fokuspunkter og mål for de kommende skoleår. Vi vil bl.a. drøfte Pædagogisk Lærings Center og støtteforanstaltninger.

Ledelse vil gerne sætte en proces i gang vedr. opførsel og adfærd – børnekultur.

Trivselsarrangement d. 11/9-2020. Ledelsen vil gerne takke ja til bestyrelsens tilbud om at overtage undervisningen. Der skal en proces igen.

Der er A-uge i uge 12.

e. Intet

 

Spisning

  

 

 

Punkter til beslutning

3.

 

 

Punkter til drøftelse

   4.

a. Toilet handleplaner

 

 

b. Skole/hjem samarb

 

 

C. mobilpolitik i SFO

 

 

 

 

d. Principper

  1. Ledelsen fremlægger forslag til en plan, som lægger op til en bred indsats. Det skal gøres i hverdagen og ikke som et særligt projekt. Bestyrelsen ønsker, f.eks. at der bliver fast rutine – hvor der f.eks. er en toiletduks, der sørger for rengøringen. Børnene har et ansvar for rene toiletter.  Forældre kan få til opgave at tale med børnene om toilethygiejne/adfærd/rengøring. Bestyrelsen vil gerne stille med 2 forældre i toiletudvalget. Det bakker ledelsen op om. Kan bestyrelsen lave en skrivelse om, hvordan forældrene kan bidrage ift. Toiletindsatsen – det vil bestyrelsen gerne. Deadline for tilbagemelding fra bestyrelsen (Rasmus og Arne) er i uge 8.  Der blev desuden nævnt forslag som: Toiletteams blandt børnene, belønning af det pæne toilet, skabe gode fællesskaber blandt børnene, skal hver klasse/årgang have deres egne toiletter, børnenes forslag til toiletindsats?

Elevrepræsentanterne mener, at der skal tænke anderledes på LOL. Der arbejder de med stjernedukse.

 

  1. Evaluering af skole/hjem samarbejdet.  Resultatet af undersøgelsen fremlægges og drøftes (RB).

Rasmus synes, at vi skal se på, hvor mange af forældrene der bruger systemerne f.eks. aula og min uddannelse. Peter opfordrer til at vi ser på, om vi har et problem eller ej. Vi ser på om der er nogen af kommentarerne, der kan bruges. Kan vi vurdere om det er få og om forældrenes kommentarer er en storm i et glas vand (f.eks. er der flere der nævner, at det er lidt kort tid til samtalerne, steder hvor vi kan blive bedre til at kommunikere, til forældremøder er der for kort tid ude i klasserne, svært at finde rundt i aula, tidspunktet for afholdelse af skole/hjem samtaler, vikardækning mens der afholdes skole/hjem samtaler osv.). Overordnet ser det godt ud – god feedback til lærerne. Lille svarprocent. Det går godt ift. det at skabe grundlag for en god samtale mellem forældre og skolen. Inden det tages op næste gang, skal data samles. Lærerne melder tilbage fra klubmødet d. 25/2.

 

  1. Jesper redegjorde for baggrunden for ændring af mobilpolitik. Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til den nye mobilpolitik:

Der er opbakning. Skriv ud til alle forældre, når der er forsvundet mobiltlf. Forslag om at invitere forældrene ud til et møde vedr. tabulex.

 

  1. Skal principper (ajourført liste fra ledelsen) samt princip ønsker fra klasserepræsentantskabsmødet. SKAL-principper fremlægges og drøftes. Forslag fra repræsentantmødet inddrages og drøftes.

Mangler: samarbejde med omverdenen, praktik, evaluering mv, undervisningens organisering, fælles arrangementer, holddannelse, UV efter § 55,stk.4. Bestyrelsen prioriterer i følgende rækkefælge:

  1. Ledelsen kommer med udkast til brede/bløde principper for dem vi mangler. 2 principper pr. møde.
  2. Kan praksis gøres til princip via lærergruppen.

Eventuelt og punkter til næste møde

   5.

Evt.

  • Emilie har lavet folder vedr. kontaktforældrenes arbejde. Den bliver fremlagt på et kommende skolebestyrelsesmøde inden 1. maj.

 

Punkter til næste møde

Evaluering af skole/hjem samarbejde

Næste møde: 25/2; 26/3; 29/4; 25/5 og 16/6

Dokumenter