MENU
Aula_close Layer 1

Referat oktober 2019

Mandag d. 28. oktober  2019
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på NY

Deltagere:    
Anders Christian Skrydstrup Larsen AC    x    Rasmus Baastrup    RB    x    Andrea Liva Lyngbye Ottesen  (elev)    AA    x
Arne Bjørnshauge Raun    AB    x    Sine Eggert    SE    %    Freja Wessel        x
Benjamin Andreas Nielsen    BA    %    Søren Olsen(Sub)    SØ    x    Marianne Ilkjær    M    x
Emilie Kærn    EK    x    Martin Gjeding Petersen    ZMG    %    Peter Christensen    P    x
Jacob Jensby Christensen    JJ    x    Jakob Toksvig    JA    x    Jesper Windsmose    J    x
    
Dagsorden : RB     Referat : J
Godkendelse af referat
   1.    Godkendelse af referat fra sidste møde    Referat blev godkendt
Orientering
   2.    a. Personale
b. Elever
c. Bestyrelse
d. Ledelse
e. Andet    a.    Intet
b.    Store elevråd. Andrea(8c) og Freja(8d) er blevet valgt som hhv. formand og næstformand. Der er et ønske om at de får små metalmål til gården på LOL. De ønsker også en skate faciliteter - skatebane kunne være en del af håndværk og design. Det store elevråd vil have fokus på røgfri skole, fællesskab og skolebal. 
Lille elevråd. Gården og toiletter. Ønske om en fælles rengørings- oprydningsdag. Det kunne evt. gøres i fællesskab med det store elevråd.
Der følges op på indkøb til gårdene næste gang.
c.    Skal principper, der skal revideres. Hvilken proces, skal der køre, jf. senere…
d.    Budgetaftale. Fokus på klima og gode forhold for børn og unge. Få besparelser på vores område blev vedtaget. Louis P bliver evt. kommunaliseret og kommer ind under skolen. Arbejdsgrupper nedsætter vedr. specialundervisningen (mellemtilbud). Alle skoler skal være grønne – grønt flag. Toilet-nudging projekt – Jesper undersøger om der fortsat bliver arbejdet med en mindre model. Der blev afsat penge til køb af IT.  Vi skal arbejde med verdensmålene. Der er dialogmøde med politikere d. 13/11 – Peter udsender invitation og dagsorden. Der er ved at blive ansat nye lærere
e.    Intet.
Spisning           
Punkter til beslutning
3.    Ingen    
Punkter til drøftelse
   4.    a. Rygeregler efter d. 1.1.20
b.Skole/hjem Samarbejde
c.Principper
d.Gården
e.Forberedelse af klasserepræsentantmødet d. 30. oktober    a. Der skal laves en tilføjelse til gældende reglement i forbindelse med røgfri skole 2020.Der skal laves ordensregler. Det store elevråd vil arbejde videre med røgfrit miljø. Ønsker mere information om rygning i undervisningen – måske allerede i 6 klasse. 
Elevrådet fremlægger, deres dialog og forslag til rygeregler på næste møde. De har fokus på, at lærer-elev relationen så vidt muligt skal blive intakt og at læreren er en hjælpende hånd ifm. rygestop. Eleverne synes, at det vigtigt, at de bibeholder deres ret til at gå udenfor skolen – frihed, ansvarlighed.
Skoleledelsen fremkommer med forslag til rygeregler på næste SB-møde. Der skal være en konsekvens, hvis eleverne ikke overholder rygeforbuddet. 
Forældrene ønsker, at børnene ikke skal se andre børn ryge. SB foreslår, at der laves en særlig indsats for modtageklasse-børnene. Rygestop kursus for de unge? 


b. Der skal laves et undersøgelsesdesign – altså en måde hvorpå tiltag kan evalueres. Der skal evalueres/laves status til januar. Er de nye rammer for skole/hjem samarbejdet brugbart og relevant - tag udgangspunkt i succeskriterierne. Klasserepræsentanterne høres. Giv lærerne feedback. Bestyrelsen kommer med et bud på et undersøgelsesdesign.

c. Anders og Rasmus vil samle forældredelen af SB og laver et forslag, der kan gå på tværs af de principper der kræves lavet. 
Emner der rører sig hos forældrene/ klasserepræsentanterne skal afspejle de principper, der skal arbejdes med. Ledelsen laver et katalog over skal-principper, der skal arbejdes med. Drøftes på de kommende bestyrelsesmøder.

d. Gården udgår efter aftale med Jesper. En gruppe af forældre vil klage til kommunalbestyrelsen over den åbne skolegård. Rasmus har tilbudt at mødes med den gruppe af forældre. Skolen har oplevet mange forskellige episoder i gården herunder; 
- Et enkelt tilfælde, hvor en fremmed, har forsøgt at få nogle børn ud af skolegården
- henvendelser fra fremmede
- løse hunde
- rygende fremmede
- cyklister
Skolebestyrelsen vil gerne gå i dialog med forvaltningen om, den skolegård vi har fået – den er kedelig. Jesper fremsender skrivelse vedr. ønsker til skolegården til Arne, Søren og Rasmus

e.    Klasserepræsentantskabsmødet skydes til d.19/11 kl. 18.30-20.30. Skolebestyrelsen laver dagsorden. 
Eventuelt og punkter til næste møde
   5.
    Evt.    -    Louis P Henning med som gæst på de kommende sb-møder. Venter til det er besluttet, at Louis P er en del af skolen. Henning kan altid inviteres med som gæst. Der skal laves en spørgeskemaundersøgelse vedr. brug af klubtilbuddet – Rasmus informerer bestyrelsen og Henning herom. Invitere hele klubbens bestyrelse?
-    Motionsdag er en god fællesskabs dag. Skolen afholder en til foråret. Ønske om at det bliver mere fælles på Frb.  
    Punkter til næste møde    -    Røgfri skole, udkast til beslutning
-    Evaluering af skole/hjem samarbejdet
-    Skal principper og principper fra klasserep. mødet
Næste møde: 28.11.2019
 

Dokumenter