MENU
Aula_close Layer 1

Referat juni

Tirsdag d. 25. juni 2019
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på NY

Deltagere:    
Anders Christian Skrydstrup Larsen AC    x    Rasmus Baastrup    RB    x    Andrea Liva Lyngbye Ottesen  (elev)    AA    %
Arne Bjørnshauge Raun    AB    x    Sine Eggert    SE    %    Andreas Ljunggren Arensborg (elev)     AS    %
Benjamin Andreas Nielsen    BA    x    Søren Olsen(Sub)    SØ    %    Marianne Ilkjær    M    x
Emilie Kærn    EK    %    Martin Gjeding Petersen    ZMG    x    Peter Christensen    P    x
Jacob Jensby Christensen    JJ    x    Jakob Toksvig    JA    x    Jesper Windsmose    J    x
    
Dagsorden : RB     Referat : J
1.        Godkendelse af referater fra forrige møde    Referater ligger i beskedsystemet. Referatet blev godkendt.

Orientering
2.    Personale
Elever
Bestyrelse
Ledelse
Andet     
Punkter til beslutning

3.    1.    Principper for Skole/Hjem samarbejdet
Rasmus gjorde status over den lange proces omkring principper for skole/hjem samarbejdet. Bestyrelsen er overrasket over, at ledelsen har fremsendt en ny ramme. Der er genkendelige elementer – men noget er også luget ud. Bestyrelsen synes ikke det er konstruktivt for processen. Bestyrelsen afviser ledelsens nyfremsendte ramme-skrivelse. Bestyrelsen vil gerne fastholde de principper, der blev drøftet på sidste møde. 
MED-udvalget har bedt ledelsen udarbejde en ramme for skole/hjem samarbejdet. 
Ledelsen har tidligere fremsendt den præsenterede ramme efter ledelseskonferencen i februar. Ledelsens udkast er ikke principper, men en ramme for personalets arbejde.  Intensionen har været at skrive et samlende papir. 

Bestyrelsen foreslår, at Principperne fra bestyrelsen (senest møde-behandlet d. 27/5-19) godkendes dog uden pkt. 2 i Skolehjemsamtaler. Og uden sidste sætning pkt. 2 i løbende kommunikation.
Det blev enstemmigt vedtaget med de nævnte rettelser. Principperne evalueres efter ½ år. 

Fremadrettet har processen givet anledning til; 
- vi skal være tydelige på, hvad et princip er og hvad bestyrelsens beføjelser er
- Vi skal drøfte forventningerne til fremtidige princip-processer
 
Punkter til drøftelse
4.    

    
5.    Evt.    -Møder næste skoleår. Peter finder datoer.

- Orientering om valgte personalerepræsentanter til SB. Martin Gjeding og Jakob Toksvig blev valgt som personalerepræsentanter. Sonni Giese og Susanne Heines blev valgt som suppleanter.
 
Der skal afholdes formøder (formand, næstformand, skoleleder og souschef) inden udsendelse af dagsorden. Peter står for indkaldelse hertil.
    Punkter til næste møde    -    Principper for klassesammenlægninger
-    Gården og økonomi hertil.
-    Klare rammer for behandling af klager og svære sager
-    PLC
-    Budget – opfølgning fra mødet d. 27/5
-    Projekt toiletnudging
        
Næste møde: 18.6.2019    

Dokumenter

Skolebestyrelsesmøde juni 2019_0.pdf

Shape Created with Sketch.