MENU
Aula_close Layer 1

Referat September 2019

Onsdag dag d. 25 september  2019
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på NY

Deltagere:    
Anders Christian Skrydstrup Larsen
    AC    x    Rasmus Baastrup    RB    %    Andrea Liva Lyngbye Ottesen  (elev)    AA    %
Arne Bjørnshauge Raun    AB    x    Sine Eggert    SE    %    Andreas Ljunggren Arensborg (elev)     AS    %
Benjamin Andreas Nielsen    BA    x    Søren Olsen(Sub)    SØ    x    Marianne Ilkjær    M    x
Emilie Kærn    EK    x    Martin Gjeding Petersen    ZMG    %    Peter Christensen    P    x
Jacob Jensby Christensen    JJ    x    Jakob Toksvig    JA    x    Jesper Windsmose    J    x
    
Dagsorden : RB     Referat : J
Godkendelse af referat
   1.    Godkendelse af referat fra sidste møde    Referatet blev godkendt.
Orientering 20 min
   2.    Personale
Elever
Bestyrelse
Ledelse
Andet    Elever: Elevrådsmøde for det lille elevråd d. 8/10. Det store elevråd konstituerer sig i morgen. Formandsskabet husker, at tage hensyn til elevdeltagelse ved udarbejdelse af dagsorden.

Bestyrelse: En god ”Nyelandsdag”. Aktiviteterne passede til mængden af deltagere. De store var ikke så stærkt repræsenteret – men det forventer vi, at de kommer over tid. De store kan evt. engageres i at stå for noget. Elevrådet kan evt. spørges til ideer til dagens indhold Oprydningen var i orden. Bestyrelsen evaluerer efterfølgende..

Ledelse
P orienterer om arbejdet med elevplaner. De skal være et arbejdsredskab for lærere og elever – det er lærere og elever, der skal udfylde dem. Forældrene inddrages efterfølgende og kan se med. Elevsamtaler ligger til grund for elevplanen – herunder mål, status, progression. I dansk og matematik forventes det at nå elevsamtalerne
Rammen for elevplaner forventes at være på plads inden jul. Det skal besluttes, hvor elevplanen skal lægge – evt. i min uddannelse, der kan tilgås fra aula. 

P orienterer om budgetprocessen (forslag bliver d. 24 september på Frederiksberg Kommunes hjemmeside). De vigtigste er beskrevet herunder:
Større sammenhæng i skolen: Forslag om 100% UUV i indskolingen. Det bliver nu vanskeligt for lærerne f.eks. at have klassens tid og arbejde med børnenes trivsel og de refleksive klassesamtaler. Samarbejdet var blevet bedre mellem lærere og pædagoger via UUV.
Budgetsammenlægning. Beløb til aktiviteter og materialer udlignes – så SFOens beløb pr. barn nedsættes til skolens beløb pr. barn. Dvs., at der flyttes penge fra SFO til skole. Ærgerligt, at man her vælger mindste fællesnævner – dvs. det mindste antal kr. pr. barn. 
Der er forslag om, at skole, SFO og klubs budget bliver et stort budget uden skodder imellem. Jesper udtrykte bekymring for, at skolens vedvarende underfinansiering vil betyde et pres på SFOen for at medfinansiere dette. Det kan blive vanskeligt for SFOen at økonomistyre. Jesper opfordrede bestyrelsen til at medvirke til at bevare kvaliteten i SFOen.
Moderne klubtilbud: Louis P ønskes lagt sammen med Jokeren. Skolen har et godt samarbejde med Louis P – gode arbejdsrutiner og relationer. Afstanden bliver lang. Den nye klub skal så dække 2 skoler – Duevej og Nyelandsvej. Henning og MED-udvalget vil give høringssvar.
Takster for SFO og Klub skal stige.
Herudover vil der komme bespareler på det administrative område, svarende til ½ sekretærstilling pr. skole. Man vil centralisere en del af opgaverne. Skolen er bekymrede - De er skolens hjerte og ansigt udadtil.
Der er borgermøde vedr. budgetforslag d. 1/10-19. 
 
P orienterede om skolen økonomi. Der er udsendt regneark. Skolens forventer at overholde årets budget, men kan ikke indhente underskud fra sidste år. Skolerne er underfinansieret – Skolen er i tvivl om de kan overholde styringsvedtægten, herunder f.eks. holdddelingskravene. 
Spisning 25. min
           
Punkter til beslutning 35 min
3.    1.Principper for sammenlægning af klasser
2. Høring om strategi for åben skole
3. Høring om ændring af administrative ændringer
4. fjernelse af principper, der ikke har værdi mere    1. Godkendt.


2. Høringsbrev vedhæftet. Skolebestyrelsen anbefaler model 3, da den giver størst lokalt råderum. Der er gode tilbud, som vi gerne tager imod. 

3. Høringsbrev vedhæftet. Udgik, da vi ikke er blevet bedt om at blive hørt.

4. P er blevet bedt om at vurdere, hvilke principper tiden er løbet fra og som ikke skal bruges mere. (forslag sendes ud mandag). Vi gik dem igennem.

Princip 1A: Kasseres.
Princip 1C: Kasseres
Princip 1D: Kasseres
Princip 1E: Kasseres


Princip 1F: Kasseres
Princip 2C: Kasseres
Princip 2E: Kasseres
Princip 2F: Kasseres
Princip 3B: Kasseres
Princip 3C: Kasseres
Princip 3E: Kasseres
Princip 3I: Kasseres
Princip 4B: Kasseres

Følgende revideres: 4C, vikardækning 2G, Brug af mobiltlf., Lejrskoler, 
Følgendes beholdes: 3J, 3D
Vi mangler en del lovpligtige principper. Dem redegør Peter for næste gang.
 

Dokumenter

Skolebestyrelsesmøde september 2019_0.pdf

Shape Created with Sketch.