MENU
Aula_close Layer 1

Referat august 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde den 24. august kl. 17.30-20.00 på personalerummet

Deltagere:

 

 

Anders Christian Skrydstrup Larsen

 

AC

%

Rasmus Baastrup

RB

x

Andrea Liva Lyngbye Ottesen  (elev)

AA

%

Arne Bjørnshauge Raun

AB

%

Sine Eggert(Sub)

SE

%

Freja Wessel (elev)

FW

%

Benjamin Andreas Nielsen

BA

x

Søren Olsen

%

Marianne Ilkjær

M

x

Emilie Kærn

EK

x

Sonni Giese

ZSG

x

Maike Raahuge

 

x

Jacob Jensby Christensen

JJ

x

Jakob Toksvig

JA

x

Jesper Windsmose

J

x

                   

 

Afbud skal sendes til Rasmus eller Maike

 1. Valg af ordstyrer (17.30-17.35). Emilie blev valgt som ordstyrer. Referatet blev godkendt.
 2. Præsentationsrunde (17.35-17.45). Alle blev præsenteret.
 3. Hvordan går vi videre i forhold til arbejdet med kontaktforældremødet i efteråret? Herunder også status på Nyelandsdag. Drøftelse og beslutning v. forældrerepræsentanter. Se bilag: Folder til forældre (17.45-18.00).

Afholdes d. 8. oktober kl. 18-20. Deltagere ledelsen samt repræsentanter fra SB (Rasmus, Meike, Marianne) sætter sig sammen og udarbejder dagsorden. Det lægges ud som en reminder på forsiden af aula.  Folderen skal sendes ud til kontaktforældrene. Anders er i gang med at undersøge om, der er interesse i at fortsætte Nyelandsdagen. Benjamin mener, at der skal kigges på afsnittet ” Konflikter og kontaktforældrenes rolle”. Afsnittet udgår.

 1. Hvordan organiserer vi valget til SB? Søren, Signe og Jacob er på valg. Drøftelse og beslutningspunkt v. Rasmus og Maike. Se bilag: Udkast til procesplan (18.00-18.20).

Det er et forskudt valg. Der mangler 3 i bestyrelsen og derud over kan der vælges et vist antal suppleanter. Søren, Jacob og Signe udtræder af bestyrelsen og er derfor på valg.

Rasmus, Emilie, Benjamin og Arne bliver i bestyrelsen.

Emilie, Rasmus og Meike deltager d. 31/8 kl. 7.45-8.30 til morgencafe, hvor forældrene kan spørge til SB-arbejdet.

Spisning/pause

 1. Hvordan arbejder vi med ’Fælles ansvarlighed på Lollandsvej’? Orienteringspunkt ved Jakob (18.35-18.50). Bilag er medsendt. Jacob gennemgik bilaget. Det er igangsat. Børnene accepterer indtil videre reglerne – også omkring slik mv. Omgangstonen bliver der også taget fat på – f.eks. via teaterstykker. Det bliver løbende evalueret på afdelingsmøderne. Stor ros til indsatsen fra skolebestyrelsen.
 2. Hvad er status på procesplan for toiletter v. Marianne (18.50-19.10). Toiletterne har været delt op – så klasserne har fået hver deres toilet. Det har hjulpet på adfærd og hygiejne. Skolen iværksætter en undersøgelse/analyse af: Hvordan det er for klasserne at have deres eget private toilet samt en status fra rengørngspersonalet. Ud over dette sættes procesplanen på pause. Toiletter sættes på til bestyrelsesmøde igen til oktober.
 3. Hvad har vi lært af corona? Forældreinput til borgmesterens ønske om at indsamle viden. Der igangsættes en survey blandt forældrene.
  1. Færre konflikter, da flere voksne omkring børnene
  2. Færre børn i frikvarterne – forskudt frikvarterer.
  3. Faste toiletter
  4. Godt med legezoner – færre konflikter. Desværre Ikke længere klassens egen lærer, der går med børnene ned i gården.
  5. Nyder mini-SFO inde i klassen
  6. Godt at det nu er børnene, der siger farvel til voksne om morgenen

Personale samler sammen i MED. (19.10-19.30)

 1. Orientering fra ledelsen (19.30-19.50)
 • Den nye afdelingsleder/profil. Maike redegjorde for strategien bag den nye ledelsesstruktur. Maike fortæller, at hun ikke oplever, at der er 2 forskellige kulturer mellem matriklerne – der er samme børnesyn og tilgang. Men Maike oplever, at udskolingen har et tomrum.  Marianne bliver afdelingsleder fra 4-7, Maike 8-9 og MK, den nye indskolingsleder til 0-3 klasse. Marianne og Maike vil være på LOL på skift. Sekretærer og adm. leder vil ligeledes være på skift på begge matrikler.  Stillingsopslag til indskolingslederen bliver slået op i dag. SB deltager med Rasmus til ansættelsesudvalget. Det bliver d. 24/9 kl. 14-20
 • Økonomi/prioritering. Klassesammenlægninger blev drøftet. Ressourcerne bliver på årgangen i hele skoleåret. Principperne for klassesammenlægninger iværksættes.
 • En far har mistet livet. Sorg og kriseberedskab er iværksat – der bliver taget ordentlig hånd om det. En stor ros fra SB til lærerne i klassen.
 1. Eventuelt (19.50-20.00). Der fremsendes forslag til mødedatoer for fremtidige SB-møder snarest. Fremtidige møder afholdes kl. 17-19.30.

Næste møde forventes at være den 24. september kl 17-19.30. Der er indtil videre følgende punkter:

                             - velkommen til de nye skolebestyrelsesrepræsentanter

- gennemgang af skolens principper

Dokumenter

Referat august 2020.pdf

Shape Created with Sketch.