Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

August 2022

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT LINKS KUN KAN ÅBNES AF SKOLENS PERSONALE

Bestyrelsesmøde torsdag den 18. august kl. 17-19 på personalerummet på Nyelandsvej 

Afbud: Nina, Rikke 

Tilstede:  

Fra skolen: Marianne, Jesper, Maike, Sonni; Jacob, Susanne 

Forældre: Michelle, Rasmus, Elizabeth, Arne, Mette, Benjamin, Barbara 

Elever: Anna, Ellen, Elias, 

 

  

Punkt 1: Velkommen til de nye medlemmer 

Bestyrelsen præsenterede sig selv og de nye medlemmer blev budt velkommen. 

Maike orienterede om, at vi på mødet i dag skal vælge formand og næstformand. Rasmus genopstiller som formand og Arne stiller op som næstformand.  

  

Punkt 2: Nyt fra 

  • Eleverne. Orienterede om, at der ikke har været elevrådsmøde, men at der snarligt er valg til formand mv. De er glade for den vedligeholdelse der sker på LOL. Eleverne har drøftet elevinddragelse. Katrine er ny lærer tilknyttet det store elevråd i stedet for Jacob. 

  • Forældrene. Benjamin opfordrer til, at det er vigtigt, at bestyrelsen beslutter sig for, hvad de vil og kan nå. 

  • Personalet. SFOen er kommet godt i gang med ny sæson. Lærerne arbejder med den nye skoleportal. Lærerne er bekymret for de store besparelser, der er i støbeskeen i Frb. Kommune. Lærerne i Frb. Kommune afholder faglig klub med udtalelse omkring budget. Mandag d. 5 september kl. 18-19 er der møde i kommunalbestyrelsen og lærerne vil evt. demonstrere den dag afhængig af udfaldet af budgetforhandlingerne. Lærerne opfordrer til, at skolebestyrelsen bakker op. 

  • Ledelsen 

  • Distriktsændringer. Høringssvar den 12. september. Begge aktuelle forslag berører skolen på Nyelandsvej. Der skal evt. Afholdes et morgenmøde i bestyrelsen og Maike stiller sig disposition for hjælp til høringssvaret. 

  • Økonomi. Ledelsen er også bekymret. Det er allerede nu svært at leve op til serviceniveauet grundet dispositionsbegrænsningen. Det, der lægges op til næste år, er værre. Skoleledelserne og skolens MED-udvalg drøfter besparelserne. Det vil berøre alle børn og f.eks. også vores ønskede skolegård.  

  • Dronningebesøg. To af vores klasser på 5 årgang er udvalgt til at møde dronningen i slutning af august ifm. Projekt haver til maver.  

  • Vi er kommet videre med projekt med KP omkring samarbejdet med lærerstuderende. Det vil påvirke 1., 2. og 4. årgang. 

  • Børneløfter. Der afholdes fælles kick-start d. 7 september for alt pædagogisk personale på skoleområdet. Frederiksberg Kommune har søgt Mærsk ifm. kompetenceløft (2 årigt projekt) af faglige vejledere, ledelse mv. I forbindelse med børneløfterne.  

 

Punkt 3: Valg af formand og næstformand.  

Rasmus/formand og Arne/næstformand genopstiller.  

Vi hørte Rasmus´s og Arnes holdninger og visioner til forældrebestyrelsesarbejdet og hvad de ønsker med det.  

Rasmus fortæller: at det har været svært at agere som bestyrelse. Bestyrelsen har nu aldrig været tættere på skolen. Værdier at være noget fra hinanden og fællesskaber.  

Arne: Et formandskab der er fælles og ikke kun formanden. Mærkesagerne har været vil være gårdene, modtageklasserne, samling af de to matrikler.   

Rasmus blev valgt som formand og Arne som næstformand. 

Punkt 4: Princip til beslutning: Princip for elevinddragelse. 
https://frbskole.sharepoint.com/:w:/r/sites/SkolebestyrelsenpNyelandsvej/Delte%20dokumenter/General/Princip%20om%20elevinddragelse/Udkast%20til%20formulering%20af%20princip%20for%20elevinddragelse%20(1).docx?d=w133f5dc8f2f840c9a5d4bdda4bf247fe&csf=1&web=1&e=AMm7eCVi 

Vi valgte at give eleverne (og andre) mulighed for at gennemgå princippet og udskyde beslutningen til næste gang. Vi gennemgik forslaget og de ændringer der er fremkommet siden sidst. Benjamin foreslår at der sidst i afsnittet “klassemøder og elverådsarbejde” - udgår sætningen der starter med uagtet. Eleverne opfordrer til at bestyrelsen holder det simpelt – alle dækker fint. Eller skal der i stedet stå f.eks. “alle uden undtagelse”? Eller f.eks. efterfølges af “...alle uagtet udsat position”. Arbejdsgruppen genbesøger også Frederiksberg Kommunes børneløfte 4.  

Arbejdsgruppen mødes i næste uge og finjusterer princippet og sender det ud til bestyrelsen. Princippet skal bruges som skolens pejlemærker/ramme, som skolen skal efterleve og eleverne kan mærke i hverdagen. 

Punkt 5: Mødekalender dette skoleår – Skal vi have alle møderne/skal vi have nogle møder, hvor det kun er forældre? Udkast er på teams, eller I kan følge dette link https://frbskole.sharepoint.com/:x:/r/sites/SkolebestyrelsenpNyelandsvej/Delte%20dokumenter/General/Kalender/220401%20Kalenderudkast%20skole%C3%A5ret%2022-23.xlsx?d=wfa1fcb75d4f440b194d183f0b5682aa2&csf=1&web=1&e=atFrwU 

Kalenderen er opdateret med dialogmøde med undervisningsudvalget der kommer d. 16/11. Det er vigtigt, at forældrene er stærkt repræsenteret på dialogmøderne. Er der for mange møder? Skal et af møderne konverteres til et møde, hvor kun forældrerepræsentanterne mødes? Skal der mere fokus på dialogmøderne med politikerne? Kan dialogmøderne kombineres med skolebestyrelsesmøder? 

Dialogmødet d. 16/11 kombineres med et bestyrelsesmøde, så bestyrelsesmødet d. 23/11 udgår. Mødet d. 16/11 holdes fra kl. 17-20. Der afholdes bestyrelsesmøde d. 8/12 

Punkt 6: Teams – hvordan bruger vi det?  

Maike gennemgik opbygning af bestyrelsens mappe på teams. Den blev vedtaget. Dog blev samlemappe, der hedder bestyrelsesmøder oprettet.  

Punkt 7: Strategiseminar 

Der skal findes en ny dato, da mange ikke kan d. 3. september. Næste skolebestyrelsesmøde d. 12/9 bliver konverteret til principseminar og udvides med en en time.