Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Projektbeskrivelse for pilotprojekt (F&U)

 

Sidehovede fra KP

Når læreren i skolen samarbejder med underviseren på læreruddannelsen

Juni 2022

Formål

Undersøgelser gennem en årrække har vist, at skolen og læreruddannelsen er udfordret af at mange lærerstuderende og nye lærere beretter om et for stort spænd mellem det, de arbejder med på læreruddannelsen og det, de selv mener at have behov for som lærer i skolen. Det er derfor nødvendigt, at skolen og læreruddannelsen rykker tættere sammen, så studerende møder et fællesfagligt sprog begge steder. Dette fordrer, at praktikken indgår i alle læreruddannelsens fag og at praktikskolen opfattes som en uddannelsesskole, hvor praktiklærere i højere grad påtager sig rollen som meduddannere. Skolen og læreruddannelsen skal med andre ord integreres i hinandens arenaer, så praktikken fremadrettet erstattes af integrerede skoleforløb.

Centralt for nærværende pilotprojekt er, at skolen og læreruddannelsen i et samarbejde skal øge vekselvirkning mellem teori og praksis, så de studerende får konkrete muligheder for at koble, teste, øve, og perspektivere teori og praksis både i undervisningen på KP og i praktikken. Det skal tilsammen gøre de studerende bedre i stand til både at reflektere over og handle professionskompetent i skolen og dermed minimere det ansvarschok, de kan møde som nyuddannede lærer.

Konkret er sigtepunktet i pilotprojektet at styrke samarbejdet i praktik 1 på første årgang, hvor praktiklærerne i højere grad får kompetencer til at varetage uddannelsesopgaven sammen med KP-underviserne på læreruddannelsen. Det fordrer, at praktiklærerne indgår relevant kompetenceudvikling og at KP-underviserne på læreruddannelsen får et styrket kendskab til praksis.

Interessefællesskab

Projektbeskrivelsen tager afsæt i aftalen, der er indgået mellem Frederiksberg kommune (FK), Københavns kommune (KK) og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP) om deltagelse i pilotprojektet, der har fokus på “Når læreren i skolen samarbejder med underviseren på læreruddannelsen” jf. formålet.

Under tematisering af pilotprojektet har begge kommuner udtrykt interesse for det karrierespor, der er lagt op til i anbefalingerne til ny læreruddannelse, hvor en kommune kan indgå aftale med læreruddannelsen om, at udvalgte skoler etablerer profil som forsknings- og udviklingsskole (FoU-skole). Skoler og lærere involveret i pilotprojektet betegnes derfor fremadrettet som hhv. FoU-skoler og FoU-lærere.

Konkret har FK, KK og KP målsat pilotprojektet til at kvalificere integreret skoleforløb på FoU-skoler via en fællesfaglig arena, hvor det vi arbejder sammen om, er tæt knyttet til lærerstuderendes professionsforståelse og udvikling fokuseret igennem deres undervisningsfag 1 (dansk, matematik, engelsk).

 

 

Organisering

Organisering af projektet beskrives nedenfor i tre afsnit. Først en beskrivelse af rammen om projektet med oversigt over mødeaktiviteter. Dernæst følger en punktopstillet forventnings- og funktionsbeskrivelse for hhv. FoU-lærere, KP-undervisere og studerende. Afslutningsvis oplistes en forløbsoversigt over forventninger til studerendes progression, når de er i praktik på 1. årgang.

 

 

Projektramme

Af hensyn til kommunernes individualitet kører KP pilotprojektet parallelt med hhv. FK og KK.

 

Pilotprojektet løber fra august 22 til juni 23 knyttet til først årgang, E22, på læreruddannelsen. Omfatter ny læreruddannelse praktik på alle fire årgange, hvor studerende er tilknyttet samme skole de første to årgange, er der mulighed for at forlænge pilotprojektet, så det i alt forløber over to år.

 

Organisatorisk er fire skoler i FK og fire skoler i KK hver knyttet til to hold studerende, i alt fire hold svarende til 120 studerende, der starter på læreruddannelsen i slutningen af august 22. Disse hold skal, som alle andre hold, der starter på første årgang, i udstrakt praktik 1.

Praktik 1 på første årgang er, som tidligere praktik 1, en udstrakt praktik. Til forskel fra tidligere forløber praktik 1 på første årgang over hele studieåret, hvor studerende er fast på FoU-skolen én dag om ugen svarende til en fuld arbejdsdag på 7,4 timer.

 

De studerende knyttes i grupper på 3 -4 til én FoU-lærer, som de følger hele den dag, de er på skolen. Som udgangspunkt tilrettelægges FoU-lærerens skema derfor sådan, at de studerende møder deres undervisningsfag 1 i 3 lektioner på hver praktikdag. FoU-lærerens team er også en del af FoU-lærerens hverdag og praksis, derfor er det en mulighed at lade studerende møde deres undervisningsfag 1 i et teammedlems klasse, hvis FoU-lærers skema på praktikdagen ikke omfatter samtlige tre undervisningslektioner i de studerendes undervisningsfag 1.

De resterende 4 - 5 timer af praktikdagen følger den studerende FoU-læreren i dennes øvrige undervisnings- og arbejdsopgaver, ligesom den studerende skal have tid til at forberede sig til undervisningssekvenser i FoU-klassen.

Der vil være blokpraktik i uge 2 og 3, hvor de studerende ligeledes indgår i FoU-lærers skema. Også her forventes det, at de studerende er studieaktive på skolen svarende til 37 timer pr. ugen. Om muligt sikres det, at den studerende møder dansk/matematik/engelsk i cirka 20 lektioner i denne periode.

Praktik 1 på første årgang omfatter en afsluttende prøve i slutningen af praktikken, hvor KP-undervisere og FoU-lærer deltager.

 

KP-undervisere består af en undervisningsfag 1 underviser (dk, mat, eng) og en PL-underviser, (Pædagogik og Lærerfaglighed) der integrerer praktikfaget i deres undervisning.

Samarbejdsmæssigt betyder det, at en FoU-skole, med fire FoU-lærer, samarbejder med to KP-undervisere.

 

FoU-lærere og KP-undervisere følger pilotprojektets formål for udvikling ved at deltage i følgende mødeaktiviteter:

 

Semesterplan for de studerende
 1. semester (august 2022 – januar 2023)

 

August

 • 1. (af i alt 2) FoU-møde, hvor FoU-lærere, KP-undervisere, skoleledere deltager.
 • Mødet faciliteres af docent og projektleder
 • Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes ultimo juni

 

 

September - december

 • 2 – 3 (af i alt 4 – 6) møder mellem FoU-lærer og KP-underviser i hht. oplæg fra docent og projektleder. Organiseringen af møderækken mellem FoU-skoler og KP-undervisere, aftales lokalt parterne imellem.
 • 1 (af i alt 2) dages kompetencekursus for FoU-lærer og KP-underviser. Kompetencekurset faciliteres af docent og projektleder

 

 

Januar

 • 2. FoU-møde, hvor FoU-lærere, KP-undervisere, skoleledere deltager.
 • Mødet faciliteres af docent og projektleder
 • Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes ultimo december

 

 1. semester (februar 2023 – juni 2023)

 

Februar - juni

 • 2 – 3 møder mellem FoU-lærer og KP-underviser i hht. oplæg fra docent og projektleder. Organiseringen af møderækken mellem FoU-skoler og KP-undervisere, aftales lokalt parterne imellem.
 • Nr. 2 kompetencekursus for FoU-lærer og KP-underviser. Kompetencekurset faciliteres af docent og projektleder

 

 

Juni

 

Projektevaluering

 

 

 

 

 

Funktionsbeskrivelse af FoU-lærerens rolle

Når en gruppe på 3 – 4 lærerstuderende knyttes til én FoU-lærer er FoU-lærerens rolle at:

 

 • lade de studerende følge/indgå i sit skema og øvrige arbejdsopgaver en hel arbejdsdag svarende til 7,4 timer, hvor cirka 3 lektioner er de studerendes undervisningsfag
 • lade de studerende både observere og afprøve undervisningsaktiviteter i deres undervisningsfag såvel som almene læreropgaver i øvrige fag, de møder
 • sikre, at de studerende møder læreropgaver bredt
 • introducere de studerende til skolens kultur og praksisser
 • afsætte tid til vejledning med de studerende i hht. praktik 1 på første årgang
 • de deltager i 2 trepartssamtaler hht. praktik 1 på første årgang
 • de deltager i FoU-aktiviteter beskrevet i skemaet ovenfor
 • de forbereder sig med i alt 8 timer til FoU møder i hht. rammesætning for disse  
 • de kvalificerer de studerende til at deltage i FoU aktiviteter  

  

 

 

Funktionsbeskrivelse af Kp-undervisers rolle

Når KP-undervisere har studerende i praktik 1 på første årgang, er deres rolle at:

 

 • etablere dialog med FoU-lærere sådan, at FoU-lærer og KP-underviserne sammen finder en dialogform, der passer dem i forhold til deres samarbejde
 • være tovholder på samarbejdet med FoU-lærerne
 • sikre en arbejdsform, så der skabes transparens og syntese i det, der sker i undervisningen på KP i vekselvirkning med det, der foregår hos de studerende på FoU-skolen
 • være tovholdere på studiegruppedannelse i hht. praktik 1 på første årgang
 • de deltager i 2 trepartssamtaler i hht. praktik 1 på første årgang
 • de deltager i FoU-aktiviteter beskrevet i skemaet ovenfor
 • de forbereder sig med i alt 8 timer til FoU møder i hht. rammesætning for disse
 • de kvalificerer de studerende til at deltage i FoU aktiviteter  

 

 

 

Forventningsbeskrivelse af studerendes indsats

Når studerende er i praktik 1 på første årgang, forventes det at:

 

 • de møder til tiden
 • de er på FoU-skolen én fuld arbejdsdag svarende til 7,4 timer, hver uge
 • de er i blokpraktik i uge 2 og 3 i et omfangsvarende til en 37 timers arbejdsuge pr. uge
 • de følger deres FoU-lærer
 • de tager del i FoU-skolens kultur og praksisser
 • de involverer sig i læreropgaver – både fagfaglige såvel som almene (se årsforløb nedenfor)
 • de deltager i samtaler og vejledning med FoU-lærer og KP-undervisere. De studerende har ansvaret for at fokusere samtalerne ved at udarbejde dagsorden og tage referat. Dagsorden og referater samles i en portfolie som redskab til at sikre udvikling over tid
 • de deltager i 2 trepartssamtaler i hht. praktik 1 på første årgang
 • De involverer sig i FoU aktiviteter

 

 

Årsforløb

Årsforløbsperioderne skal ses som en progressionsplan. Aktiviteter i et pågældende felt forventes kvalificeret over tid. Skemaet er generaliseret. Dermed er der ikke taget højde for studerendes forskelligheder. Det er således op til FoU-lærer og KP-underviserne at vurdere, hvornår en studerende kan varetage en opgave.

 

Årsplan for de studerende

Periode

I denne periode forventes de studerende at kunne starte på at indgå i følgende opgaver:

 

September/ oktober

 • De studerende observerer, arbejder med afgrænsede opgaver tilrettelagt af praktiklærer fx undervisningsaktiviteter praktiklærer har planlagt, hvor de studerende sidder med grupper af elever.
 • De studerende inviteres til forældremøde
 • De studerende inviteres til aktiviteter på skolen fx teammøder, personalemøder etc.
 • Der afholdes 1 – 2 gange vejledning
 • De studerende involveres i FoU-aktiviteter

November/december

 • De studerende kan stå for en kort afgrænset undervisningsaktivitet i deres undervisningsfag
 • De studerende bliver inddraget i planlægningen af uge 2 og 3, hvor der er blokpraktik
 • De studerende er med ved tilsynsopgaver fx gårdvagt og spisepauser
 • Der afholdes 1 – 2 gange vejledning
 • Trepartsamtale
 • De studerende deltager i FoU-møder mellem FoU-lærer og KP-underviser

Januar

 • De studerende er i blokpraktik og har undervisningsopgaver tilrettelagt i samarbejde med praktiklærer
 • De studerende deltager i alle skolens praksisser fx pædagogiske rådsmøder, teammøder, forældre arrangementer etc.
 • Der afholdes 1 – 2 gange /vejledning
 • Trepartsamtale
 • De studerende deltager i FoU-møder mellem FoU-lærer og KP-underviser

Februar - april

 • De studerende er integreret i skolens kultur og praksisser
 • De studerende har en relation til elever i praktiklærers klasser
 • De studerende står for korte undervisningssekvenser i deres undervisningsfag
 • Der afholdes 2 – 3 gange /vejledning
 • De studerende deltager i nr. 2 kompetenceudviklingsdag sammen med FoU-lærer og KP-underviser

Maj

 • De studerende kan begrundet planlægge og gennemføre korte undervisningssekvenser med inddragelse af FoU