Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Februar 2024

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 050224

Tilstedeværende:

Forældre:

Michelle - afbud

Arne

Rasmus

Sanne (Hedvig 2d)

Mette (Emily 5A) – Afbud

Mie (Mikkel 1d)

Astrid (Jacob 6e)

Stine (Albert 1B og Luna 3Y)

Marcus (Nora 6B)

 

Klasserepræsentanter: Nana, Julia 

Personalerepræsentanter: Sonni, Jacob, Susanne, Marianne, Maike og Jesper

Dagsorden:

1. Præsentation og konstituering 
2. Arbejdet i skolebestyrelsen 
3. Mødekalender for den kommende periode 
4. Hvad er et princip

 

Ad. 1 Præsentation og konstituering

Rasmus bød velkommen. Rasmus træder af som formand. Dagsorden er sendt rettidigt ud. Vi tog en præsentationsrunde. 

Status på valg til bestyrelsen, er at vi ikke behøver et kampvalg. Der skal vælges en formand og en eller to næstformænd. Der er tradition for at formand og næstformænd mødes med skolelederen og laver en dagsorden til bestyrelsesmødet. 

Arne stiller op som formand og blev enstemmigt valgt. 

Stine og Mie stiller op som næstformænd og blev enstemmigt valgt.

Næste gang skal det besluttes valgperiode (2 eller 4 år), da vi har forskudt valg. 

Ad. 2 Arbejdet i skolebestyrelsen

Der er 8-10 møder årligt i skolebestyrelsen. Formand og næstformænd mødes med skoleledelsen inden mødet og udarbejder dagsorden. Inden bestyrelsesmødet er der normalt også formøde i forældrekredsen – det kan evt. foregå via teams.

Bestyrelsen arbejder efter et årshjul. Heri indgår de fokusområder og principper som bestyrelsen ønsker at arbejde med. Årshjulet drøftes på bestyrelsesmødet d. 28/2. 

Ad. 3 Mødekalender for en kommende periode.

Møderne frem til sommerferien er fastlagt.  Planlagte møder er 28/2, 20/3, 7/5 (undervisningsudvalgets dialogmøde), 14/5. Typisk fastlægges møderne for et helt år ad gangen. Mødeformen næste år:

Skal møderne ligge en fast dag? Skal der f.eks. afholdes 1 times møde og derefter 1 times arbejdsgruppe. Dette tages op på næste møde. Skabelon til dagsorden fremlægges – orientering fra faggrupper kunne evt. sendes ud inden mødet. Ovenstående drøftes inden næste bestyrelsesmøde i forældregruppen. Formanden har været mødeleder og fast ordstyrer. 

Ad. 4. Hvad er et princip.

Maike holdt oplæg. Oplægget ligger i skolebestyrelsens mappe på teams. 

  • Hvem bestemmer hvilke principper, man skal igennem. Det gør skolebestyrelsen – men der er også nogle obligatoriske principper, som skal være der. 

  • Bestyrelsen fører tilsyn med princpperne. Alle principperne skal løbes igennem over 4 år. Til næste møde skal de eksisterende principper præsenteres.

  • Principperne ligger på teams og på skolens hjemmeside.

  • Udfordringen er ofte at finde en balance – principperne skal udstikke en retning, men stadig give handlemuligheder

  • Børneløfterne bedes også sendes rundt til bestyrelsen sammen med Maikes oplæg.

  • Bestyrelsen arbejder primært i teams

Evt.

Maike orienterede om skolens sammenhæng med klub Louis P. Der har bl.a. været afholdt et fælles skolebestyrelsesmøde sammen med klubbens bestyrelse. Det samarbejde kan skolebestyrelsen vælge at prioritere. 

Maike orienterede om modtageklasserne og deres formål, organisering og hvordan det fungerer i praksis. 

Arne fortalte, at det også er vigtigt at være opmærksom på, hvilken betydning det har at skolen er delt på 2 matrikler. Dette vil blive op på et senere møde.

Maike opfordrede til, at hvis der er øvrige ting om skolen som bestyrelsen vil høre om, så kan det komme ind i årshjulet.

Alle forældre i bestyrelsen bedes sende deres mail-adresse til Maike.