Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Rusmiddelpolitik

Rusmiddelpolitik for Skolen på Nyelandsvej

Værdier og mål

Formålet med rusmiddelpolitikken er, at der på Skolen på Nyelandsvej arbejdes målrettet med at fremme elevernes viden og bevidsthed om rusmidler, at skolen medvirker til at gøre det socialt acceptabelt at sige nej til rusmidler, samt at skolen medvirker til at udskyde debutalderen for rusmidler.

Rusmiddelpolitikken har også til formål at medvirke til at løse enkeltes elevers problemer, som følge af omgang med rusmidler. Skolen på Nyelandsvej vil i undervisningen arbejde med emner, der kan være med til at forebygge, oplyse og udbrede viden omkring rusmidler. Således at eleverne bliver rustet til at kunne håndtere situationer med rusmidler. Skolen på Nyelandsvej vil samarbejde med forældrene om at sikre, at forældrene får relevante oplysninger om rusmidler, oplysninger om forebyggelse af tidlig alkoholdebut, og at der skabes rammer for samtale og udveksling af holdninger til rusmidler samt indgåelse af forældreaftaler.

Rusmiddelpolitikken omhandler alkohol, tobak herunder snus og vape, hash og andre euforiserende stoffer.

Regler Skolen på Nyelandsvej accepterer ikke rusmidler af nogen art i elevernes dagligdag på skolen. Det betyder, at skolens elever under ingen omstændigheder må ryge, indtage alkohol eller andre rusmidler på skolens område eller i skolemæssige sammenhænge. Hvis skolen har en formodning om, at en elev har et forbrug af rusmidler, der strider mod forældreaftaler, eller har karakter af et egentlig misbrugsproblem, så skal elevens forældre straks underrettes, således at skole og forældre i fællesskab kan støtte op omkring eleven.

Undervisningen Rusmiddelundervisningen er en integreret del af undervisningen i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i hele skoleforløbet. Det er den enkelte lærers og klasseteamets ansvar, at der gennemføres en relevant undervisning inden for området. Undervisningen om rusmidler følger SSP-guidens beskrivelse af relevante emner på de forskellige klassetrin. I 6. til 9. klasse intensiveres undervisningen og forældreinddragelsen i forebyggelsen. Dette sker dels på forældremøder og/eller på et fælles arrangement om rusmidler for alle elever i udskolingen.

Forældresamarbejde Skolen på Nyelandsvej ønsker at skabe et stærkt og forpligtigende forældresamarbejde omkring oplysning om rusmidler og forebyggelsen af misbrugsproblemer. Det er skolens forventning, at forældrene indgår aktivt og positivt i dette arbejde, og at de indgår i udarbejdelsen af fælles aftaler for de enkelte klasser.

Skolebestyrelsen opfordre til at der udarbejdes en skabelon til forældreaftaler. Børn og unge med misbrugsrelaterede problemer I tilfælde af et konstateret misbrugsproblem hos en elev henvises familien til Familierådgivningen eller kommunens rusmiddelkonsulent. 

Skolens ledelse er overordnet ansvarlig for rusmiddelpolitikken, og at denne løbende evalueres. Rusmiddelpolitikken evalueres og revideres første gang i 2020, og herefter evalueres denne hvert andet skoleår i samarbejde med Elevråd, Skolebestyrelsen og ansatte.