Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Oktober 2022

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT LINKS KUN KAN ÅBNES AF SKOLENS PERSONALE

Referat Skolebestyrelsesmøde den 25. oktober kl. 17-19  

Tilstede: 

Forældre: Rikke, Nina, Benjamin, Mette, Arne, Rasmus, Michelle 

Personale: Sonni, Susanne, Jakob, Marianne, Maike, Jesper 

Elever: Anna Gry, Frida 

Nyt fra:  

Elevrådet: Har præsenteret princip for elevinddragelse i elevrådet og det er blevet drøftet videre ude i klasserne. Der var kommentarer, men kom ikke nogen konkrete ændringer til princippet. 

På torsdag tælles der igen op vedr. Færdsel af eksterne personer i skolegården. Elevrådet desuden drøftet klimadukse. 

 

Forældrene: Har mødtes og drøftet, hvad de gerne vil arbejde videre med samt hvordan man kan engagere sig i skolebestyrelsens arbejde. Der har været henvendelser til Rasmus vedr. Færdsel i skolegården samt mødetider ifm skole/hjem 

Personalet: 

Skoledelen har indkaldt til faglig klub vedr. lærere, der ikke er i trivsel. Der skal drøftes udfordringer, arbejdsglæde o.lign. med henblik på drøftelser med skoleledelsen og mulige løsninger. Der er lignende pres på de øvrige skoler. Noget der fylder er besparelser, mulige afskedigelser mv. Der vil blive arbejdet med trivsel i forbindelse med APV. Herunder skal de i faglig klub drøfte meddelelsesbogen, der skal erstatte skoleportalen.  

Ledelsen  

  • Varme/temperatur. Det drøftes efterfølgende. Det er lagt ud til bestyrelsen at beslutte om, skolen skal sænke temperaturen til 19 grader. Rasmus opfordrerer til at det store elevråd drøfter det og kommer med anbefalinger til Maike.  

  • Vikarforbrug. Der er ikke blevet sparet på vikarer, men noget undervisning har måtte aflyses. Der dækkes som udgangspunkt først med vikarer i de små klasser, ved langtidssygemeldinger og en vurdering af hvilke klasser, der har haft mange vikarer. Der har før været flere to-lærer timer, der har kunne dække hinanden ved sygdom. Der er desuden en del langtidssyge. Der forsøges at blive hentet hjælp til vikardækning hos klubpersonalet. Vi har dygtige vikarer – de fleste er under uddannelse til lærere. Arne efterlyser om bestyrelsen kan få tal for stigningen i vikarbehovet ift. Sidste år - Maike vil gerne undersøge og vender tilbage.  

  • Stillads. Der er blevet sat stillads op på Lollandsvej, da der skal indsættes nye vinduer. Vi får desværre ikke nyt tag.  

  • Fælles samling. Der har været afholdt fællessamling i udskolingen, hvor de har haft tema om elevinddragelse. Processen vil fortsætte med konkrete eksempler.  

  • Der afholdes valgaften og vi glæder os til det. Der har været afholdt paneldebat – og det gik godt.  

 

Punkt 1) Til beslutning: Princip for elevinddragelse 

Bilag på vej: Princip for elevinddragelse  

Bestyrelsen kan godkende ændringerne. Princippet blev endelig godkendt.  
Udkast til formulering af princip for elevinddragelse (1).docx 

  

Punkt 2) Til beslutning: Timefordelingsplanen/placering af svømning 

Der er indstillet til, at man fremover har svømning på 4. årgang. Eleverne vil på 4 årgang bevare samme timeantal grundet UUV. Det vil skabe en mere rolig 5. årgang, hvor der p.t. er mange skift og nye fag. Den nuværende 4 årgang vil miste ½ års svømmeundervisning. Arne mener, at svømmefaget er udhulet og spørger til om kontinuitet kan have betydning for fastholdelse af elevernes interesse. Vil forslaget på sigt give et mindre udbytte for eleverne? Det ses ikke på de andre skoler fortæller Maike og Marianne. Svømmelærerne oplever, at det giver eleverne en større fortrolighed med vand og svømning, at de har det komprimeret  undervisningen på et skoleår. Nina mener, at der også skal tænkes ind med børns blufærdighed på 5årgang og at børnene skal lære at svømme så hurtigt som muligt. Kan der etableres svømmedage med klubben?  

Bestyrelsen kan tilslutte sig ledelsens indstilling. 

Bilag på teams: Indstilling fra ledelsen 

  

Punkt 3) Til beslutning: Høringssvar/STEM 

Høringsbrevet og strategien for naturfag er vedlagt. Skolen har skrevet et udkast til høringssvar til bestyrelsen. Bestyrelsen skal beslutte om de vil benytte og sende udkastet. Oplægget fra kommunen er spændende - i udkastet til høringssvaret skrives, at der ikke er ressourcer til at imødekomme oplægget. Arne foreslår, at vi i høringssvaret vender tilbage med, hvordan skolen med dens rammer og ressourcer skal kunne imødekomme strategien. 

Der er brug for at skabe en forståelse hos forvaltningen af, hvordan virkeligheden ser ud på skolerne.  Tag evt. udgangspunkt i tidligere høringssvar “ Jeres papirer – vores virkelighed”. 

Virkeligheden er også, at skolerne skal implementere rigtig mange strategier – og der er lovet ro på til bl.a. implementering af børneløfter. Virkeligheden afspejler ikke den lovede ro. 

Maike vil tilføje de foreslåede ændringer og det sendes rundt for godkendelse hos Arne og Rasmus.  

Bilag på teams: Høringsbrev samt udkast til høringssvar 

  

Punkt 4) Til drøftelse og beslutning: Årshjul for principarbejdet 

Punktet bliver udskudt til næste gang.  

Bilag på vej: Bliver lagt på teams - kommer næste gang. Info ang. Udkast til princip ang. meddelelsesbogen 

  

Punkt 5) Til orientering, drøftelse og beslutning: Grønt Flag/Vision/køleskabe/indsatsområder i år 

Bestyrelsen har modtaget en mail fra en bekymret mor vedr. Evt. Nedlæggelse af køleskabe.  

Punktet har sammenhæng med visionen og indsatsområder for det grønne råd, der er godkendt af bestyrelsen. 3 årgang har undersøgt køleskabsbrug - de bruges til drikkedunke, men ikke særligt meget til madpakker. I det lille elevråd er de blevet enige om, at indstille til bestyrelsen, at køleskabe afskaffes. Maden har de i taskerne. Der er ofte køleelementer i drikkedunke og madkasser. Køleskabene bliver ikke rengjort. 

Det er en kulturforandring, at vi skal vænne os til en skoledag uden køleskabe. Man kan lave en folder, der kan inspirere forældrene til, hvad de kan gøre, når der ikke er køleskabe - den kan f.eks. udarbejdes af det grønne råd. Heri kan ligeledes skrives noget vedr. Sundhedsstyrelsens vejledninger ift opbevaring af madvarer. Det skal kommunikeres på en ordentlig måde. Evt. Som punkt på kontaktforældremøde. 

Det besluttes at vi nedlægger køleskabe og vi forsøger at sælge køleskabene eller give dem væk. Det drøftes på kontaktforældremødet.  

Bilag på vej: Fra Det Grønne Råd og Det lille elevråd 

  

Farvel og tak til elevrådsrepræsentanter 

  

Punkt 6) Orientering: Økonomi 

Der er fortsat ikke kommet tal fra forvaltningen. Maike opfordrer til, at bestyrelsen møder op til dialogmøderne om økonomi, der afholdes: 

Onsdag d. 16. november, kl. 17.00-19:00 – dialogmøde med undervisningsudvalget. Her vil der være særligt fokus på budget. 

Derudover arbejder forvaltningen med at etablere endnu et møde med fokus på økonomimodel ift. specialundervisningsområdet. Dette møde vil forventeligt komme til at være 24. november 2022, kl. 17:00-18:00 og med egen tid i bestyrelserne kl. 18:00-18:45. Bestyrelsen vil høre nærmere om dette. 

 

Det er p.t. stort set umuligt at styre og føre tilsyn med økonomien. Vi har ikke modtaget budgetter og specielt for SFOerne er budgetterne ugennemsigtige. 

Undervisningsdelen kommer forventligt ud af 2022 med et underskud på 500.000,-. Der er personalesager, der fylder og koster. Vi forventer ikke, at der kommer et økonomisk tilsyn. Bestyrelsen orienteres, så snart budgettallene foreligger. 

For SFO-delen har vi nu regnet os frem til, at vi i 2022 forventer, at kommer ud med et underskud på 123.000,-. SFOen er igen underlagt store besparelser i 2023, bestående af udvidelse med 1 lukkeuge i sommerferien, en ændret fordelingsnøgle mellem antallet af timer til medhjælpere og pædagoger (så antallet af medhjælpere stiger), en besparelse på 23% i rådighedsbeløbet, grønthøsteren 1% besparelse på budgettet, en stigning i belastningsgraden (flere børn pr. Ansat) samt fra sidste år en manglende løn- og prisfremskrivning. I alt en besparelse i omegnen af 1 million. Vi er gået i gang med at finde mulige besparelser, men har fortsat ikke fået en ny budgetudmelding. 

Vi afholder et holde et møde, hvor vi kan klæde Arne og Rasmus på til budgettet inden dialogmødet med forvaltningen. Maike indkalder.  

  

Punkt 7) Til beslutning: Klassesammenlægning 

Har sammenhæng med økonomien. Der er evt. kun økonomi til 3 klasser på 3 årgange. Der er 3 potentielle klassesammenlægninger -  Y årgang, X årgang og x årgang.  

Y årgang skulle gerne besluttes. X og X årgang er til orientering. Lokalerne på Lollandsvej er ikke egnet til store klasser – det politiske udvalg kommer ud og ser på lokalerne på Lollandsvej. Skolen opfordrer til at bestyrelsen deltager på mødet, der er d. 5. december kl. 8.  Klasserne bliver store ved eventuelle sammenlægninger. 

Ledelsens indstilling er tiltrådt af bestyrelsen.  

 

Farvel og tak til personale 

Punkt 8) Forberede kontaktforældremødet 

  • Forslag; trivsel, kontaktforælderfolder til Lol, grøn skole og forpligtelser, princip om skole/hjem samarbejdet, kontaktforældre rollen. Metode forældrene arbejder i grupper.  

Punkt 9) Punkter til næste gang 

Næste gang vil Maike fremlægge udkast til princip vedr. brug af meddelelsesbogen, der skal godkendes af bestyrelsen. 

Toiletter 

Afholdelse af bestyrelsesmøder skiftevis på LOL og NYE