Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Procedure i krisesituationer-omsorgsplan

Procedure i krisesituationer - omsorgsplan:

Omsorgsplan i forhold til:

Elever, der kommer i krise, som kræver en særlig indsats:

Omsorgsplanen er absolut kun vejledende. Ikke to situationer er ens, og planen bør derfor kun betragtes som et udgangspunkt i den konkrete drøftelse af, hvad der skal og kan tages af initiativer i den enkelte situation.

Der bør arbejdes med emnet ”sorg” i den enkelte elevgruppe i et antal gange i løbet af skoleforløbet.

Elever:

Ledelsen drager sammen med kontaktlæreren/pædagogen/en fra teamet omsorg for, at der tages hånd om eleven, så krisesituationen ikke fortsætter eller udvikler sig yderligere.

Der søges bragt ro og overblik over krisen.

Forældre kontaktes og orienteres (se næste afsnit).

Afhængig af krisesituationens karakter indhentes eksperthjælp, herunder psykologbistand, traumecentret eller hospital.

Krisehjælp kan både tilbydes elev og evt. søskende på skolen.

I tilfælde af opstået hændelse, som kræver iværksættelse af kriseberedskab, kan der være behov for at andre af skolens elever også skal have krisehjælp.

Forældre:

Forældrene kontaktes og sættes ind i situationen og anmodes om at komme på skolen eller hospitalet, såfremt eleven bringes derhen.

Der tilbydes krisehjælp/eksperthjælp til forældrene, såfremt der er behov for dette.

Medarbejdere:

Kontaktlærer/pædagogen/en fra teamet tilkaldes for at være sammen med den kriseramte elev og berolige denne.

Medarbejdere, som har behov, tilbydes krisehjælp af primært skole/kommunale psykologer eller NMC – tlf.nr. 70 101 102.

Om nødvendigt kontaktes medarbejderens nærmeste familie (kontaktpersonen i henhold til skolens sorg/krise mappe)

Medarbejdergruppen orienteres, og afhængigt af krisens karakter etableres der straks et skærpet elevtilsyn evt. fuldt tilsyn for at afværge gentagelser eller udvikling af krisesituationen.

Elevtilsynet har 3 grader på skolen:

 • Udvidet (der altid er etableret, da det er en specialskole)
 • Skærpet tilsyn - fuldt opsyn i nærmere definerede situationen
 • Fuldt tilsyn, som er et konstant tilsyn med en elev/krisested (eks. skoleporten)

 
Fire væsentlige områder – samt et idékatalog

1. Akut, traumatisk hændelse for elev (når elev oplever f.eks. alvorlig sygdom, alvorlig ulykke, dødsfald, grov forulempelse, evt. skilsmisse)

2. Når elevgruppen mister en elev eller en lærer/pædagog

3. Det kollegiale tab (når skolen mister en medarbejder)

4. Akut traumatisk hændelse for en medarbejder.

5. Idékatalog

 

 1. Akut, traumatisk hændelse for elev 

Alvorlig sygdom, alvorlig ulykke, dødsfald i familien/nærtstående, forulempelse af elev. 

 • Kontaktlærer/pædagog/team og ledelse vurderer sagen. Kontaktlæreren/pædagogen er forpligtet til efter aftale med/orientering af hjemmet, at orientere alle i elevens gruppe og SFO, samt ved dødsfald orienteres skolebestyrelsen af skolens ledelse.
 • Skolens ledelse, skolepsykolog, kontaktlærer/pædagog, og hvis det skønnes relevant en repræsentant fra SFO, træder straks sammen og udarbejder en plan for det videre forløb. Planen skal indeholde anvisning på orientering af kammerater og evt. hjemmene afhængig af hændelsens karakter. Ledelsen beslutter, om der skal ske en henvendelse eller indberetning til kultur- og/eller socialdirektoratet.
 • Planen forelægges berørt personale.
 • Kontaktlærer/pædagog sørger for eventuel opfølgning – i overensstemmelse med hjemmets og/eller elevens ønsker.
 • Ved forældres dødsfald sender skolen kondolationsbuket med kort.
 • Ved grov forulempelse fra anden elev (herunder seksuelt overgreb) kontaktes både den forulempedes og forulemperens forældre, og forulemperen bortvises evt. fra skolen.
 • Den fornødne ekspertise kontaktes, for at drage omsorg for den forulempede og for forulemperen samt evt. også for deres familier.
 • Ved medarbejders forulempelse af elev, drages der straks omsorg for eleven.  Psykologfaglig leder, vicedirektør/kontorchef fra KD og skolens ledelse træder sammen og udarbejder en plan for det videre forløb, hvis forulempelsen er af så alvorlig karakter, at ledelsen skønner, at dette er nødvendigt. Medarbejderen hjemsendes evt. 

 2. Når elevgruppen mister en elev eller en lærer/pædagog

 • Når ovenstående erfares, orienteres kontaktlæreren/pædagogen/team. Denne/teamet er forpligtet til at orientere alle omkring elevgruppen, fritidshjem og skolens kontor.
 • Skolens ledelse, kontaktperson, evt skolepsykolog, og hvis eleven går på fritidshjem en repræsentant fra fritidshjemmet, træder sammen straks og udarbejder en plan for det videre forløb. Planen skal indeholde anvisning på orientering af kammerater i gruppen, skolens andre elever/medarbejderens elever og skolens andre elever/hjem. 
 • Planen forelægges berørt personale.
 • Der tages kontakt til familien (skolens ledelse eller kontaktlærer/pædagog).
 • Alle elever orienteres.
 • Skolens ledelse orienterer det samlede personale samt skolebestyrelsen – der går skrivelse til alle hjem.
 • Elever og medarbejdere samles i skolegården/gymnastiksalen til en kort mindehøjtidelighed.
 • Skolen sender kondolationsbuket med kort.
 • Fritidshjemsleder sørger for information til fritidshjemmet. Pædagog(-er) inddrages i arbejdet
 • Evt. deltagelse i begravelsen

Medarbejderne i teamet, der har mistet en elev:

 • Teamets medarbejdere får beskeden om elevens død samlet, hvis dette er muligt.
 • Teamet får mulighed for at tale sammen i enerum evt. med deltagelse fra ledelsen.
 • Skolens samlede personale informeres hurtigst muligt.
 • Teamet tilbydes psykologhjælp med det samme ved skolens psykolog eller gennem NMC.

3.Det kollegiale tab. 

Når skolen mister en medarbejder

 • Ledelsen tager kontakt til familien
 • Ledelsen orienterer skolens ansatte samt skolebestyrelsen – der går skrivelse til alle hjem.
 • Skolens medarbejdere og elever samles i skolegården/gymnastiksalen til en kort mindehøjtidelighed.
 • Skolens medarbejdere samles til en kort mindehøjtidelighed.
 • Skolen sender kondolationsbuket med kort.
 • Evt. deltagelse i begravelsen.

 4. Akut traumatisk hændelse for en medarbejder 

 • Hændelsens omfang vurderes af ledelsen.
 • Den ønskede kontaktperson blandt kollegerne tilkaldes – se skema i SOS mappen under P (personlige oplysninger).
 • Pårørende kontaktes efter aftale med medarbejderen.
 • PPR, skolens psykolog inddrages eventuelt.
 • Ledelsen lægger en plan for det videre forløb gerne i samarbejde med kontaktpersonen, TR, SIK, - herunder opfordring til krisehjælp gennem NMC.
 • Kollegerne orienteres efter aftale med medarbejderen og/eller kontaktpersonen. Der aftales, hvordan elever og hjem informeres.
 • Herefter orienteres eleverne af deres lærere i klassen.
 • Afhængig af hændelsens karakter orienterer/indberetter ledelsen til Kulturdirektoratet, Skolebestyrelsen orienteres.
 • Ledelsen skriver evt. til hjemmene.
 • Ved dødsfald i den nærmeste familie (ægtefælle/børn) sendes kondolencebuket med kort.
 • Ledelse og kontaktpersonen blandt kollegerne drager omsorg for hjælp og støtte i den efterfølgende tid. 

 5. Idékatalog

Når et barn mister et nært familiemedlem eller anden nær pårørende.
Hvad kan der gøres?

I forhold til hjemmet

Kontaktlærer/pædagog/skoleledelse/fritidshjemsleder, kontakter elevens hjem med den hensigt at:

 • Aftale med hjemmet/barnet, hvornår der skal tales om hændelsen. 
 • Informere om, at elevgruppen vil afholde et møde senere på dagen eller førstkommende skoledag om morgenen.
 • Hjemmet får anledning til at sige, om der er noget, de selv ønsker, der skal siges eller høres på dette møde.
 • Drøfte med hjemmet, hvornår eleven forventes at kunne møde på skolen, samt hvad der skal ske i den forbindelse. Dette er dog op til en individuel vurdering.

Den dag eleven møder, planlægges de 2 første lektioner af kontaktlæreren eventuelt i samarbejde med fritidshjem og med supervision fra PPR og præsten.


I forhold til elevens egen gruppe

Hvad kan gøres?

 • Højtidelighed i elevgruppen.
 • Sende blomster fra elevgruppen med bånd (evt. hjemmelavet med elevernes navne)
 • Evt. deltage i begravelse.
 • Besøge gravsted.

Til overvejelse ved udarbejdelsen af planen over det videre forløb:

 • Hvem kan kontaktes/inddrages i det videre forløb?
  - Præsten – ofte nøgleperson i forbindelse med familiekontakt, begravelse, m.m.
  - Skolens psykolog inddrages.
  - Andre med overskud og tætte relationer til eleverne.
 • Hvordan skal eleven vende tilbage til elevgruppen?
 • Hvornår og hvordan skal den berørte elev melde, at han/hun ikke ønsker, at der tales om det skete på visse tidspunkter.
 • Hvordan skal kammeraterne forholde sig, når den berørte elev kommer tilbage?
 • Opfølgning - gerne regelmæssigt på elevgruppeplan, i forhold til eleven og i forhold til hjemmet
 • Vær opmærksom på mærkedage (fødselsdag og dødsdag).

Elevgruppemøde - når eleven er til stede.

 • Eleven kan bestemme tidspunkter, hvor der ikke tales om det skete.
 • Første morgen efter dødsfaldet eller i løbet af skoledagen, har elevens gruppe et elevgruppemøde.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på elevgruppens reaktion.
 • Kan kontaktlæreren/pædagogen ikke være til stede, skal det være en anden lærer/pædagog fra teamet, som er nært tilknyttet elevgruppen.
 • Elevgruppemødet afholdes, om muligt, ikke før der har været kontakt til de efterladte.
 • Kontaktlæreren/pædagogen aftaler med eleven og familien, hvad elevgruppen/skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen.

Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt af proceduren, efter skolestart.

Opfølgning efter aftale med efterlevende voksen og barn. (blomst på fødselsdag o.l.)


I forhold til skolens øvrige elevgrupper

Skolens øvrige elevgrupper informeres eventuelt kort om dødsfaldet (afhængigt af situationen).

 • Denne information gives af en af elevgruppens egne lærere/pædagoger, efter at elevens egen gruppe er blevet  informeret.
 • Det er vigtigt, at alle får samme information.
 • Der udarbejdes et skriftligt materiale til teamene fra skolens ledelse, hvis dette vurderes nødvendigt. Så kort og præcist som muligt, beskrives hvad der skal ske – begravelse, skolens initiativer m.m.  Der kan også være behov for en præcis beskrivelse af omstændighederne omkring dødsfaldet. Dette kan f.eks. være, hvis et dødsfald har haft en dramatisk karakter (trafikulykke o.lign.), som har haft offentlighedens opmærksomhed, og hvor der er behov for en ensartet beskrivelse af, hvad der reelt er sket.

I forhold til forældrerepræsentanterne

 • Kontaktlæreren/pædagogen kontakter forældrerepræsentanterne:
 • Forældrerepræsentanterne får information om, hvad der er sket og taler om, hvad klassen kan gøre.
 • Forældrerepræsentanterne bør sørge for, at der til afdødes hjem kommer en hilsen fra klassekammerater, forældre, pædagoger og lærere. Dette kan være blomster, et brev eller et besøg.
 • Vis respekt for de ønsker, som de efterladte har givet udtryk for i samtalen med kontaktpersonen/ledelsen.
 • Husk at en varm hilsen i form af et kondolencekort kan tages frem igen og igen.

I forhold til begravelsen

 • Der kan afholdes elevgruppemøde på begravelsesdagen over emnet begravelse.
 • Elevgruppens lærere, pædagoger og repræsentanter fra fritidshjemmet deltager evt. i begravelsen.

Når elevgruppen mister en elev eller en lærer/pædagog.
Hvad kan gøres i forhold til elevgruppen

 • Højtidelighed i elevgruppen - ritualsæt (f.eks. tegninger - breve til hjemmet - en rose på ulykkestedet).
 • Tale åbent og ærligt omkring det, der er sket.
 • Lytte til, hvad eleverne tænker og føler (f.eks. hvem ved hvad, hvad er realiteter, fælles viden).
 • Evt. fraværende elever tilkaldes.
 • Sende blomster fra klassen med bånd (evt. hjemmelavet med elevernes navne).
 • Evt. deltagelse i begravelse.
 • Besøge gravsted.


Til overvejelse ved udarbejdelsen af planen over det videre forløb:

 • Hvem kan kontaktes/inddrages i det videre forløb?
  Præsten – ofte nøgleperson i forbindelse med familiekontakt, begravelse, m.m.
 • Skolens psykolog inddrages og andre med overskud og tætte relationer til eleverne.
 • Vær opmærksom på mærkedage (fødselsdag og dødsdag).


Materialeliste

På skolens pædagogiske servicecenter og på Pædagogisk Center findes en liste over egnede materialer.

Frederiksberg Kommune

Kulturdirektoratet:

Afhængig af krisens omfang kontaktes Kulturdirektoratet (MZ) straks/snarest for orientering samt yderligere råd og vejledning i håndteringen af krisen.

Hændelsesforløbet i krisen beskrives og fremsendes skriftligt til Kulturdirektoratet (KD).

De sociale myndigheder:

Indebærer krisen, at de sociale myndigheder inddrages, orienteres disse straks, der laves en indberetning.

PPR:

Indebærer krisesituationen, at der er behov for psykologisk krisehjælp eller de sociale myndigheder skal inddrages kontaktes PPR straks/snarest muligt.

Politi:

Er krisen af en sådan art, at politiet bør inddrages, kontaktes Frederiksberg Politi.

Ved kriseberedskab i tilfælde af brand - se skolens beredskabsplan for brand