Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

December 2022

Referat til skolebestyrelsesmøde mandag den 12. december kl. 2022 på Lollandsvej

Afbud fra Mette, Michelle, Nina, Elizabeth og Jesper

 1. Information fra:
 • Eleverne

Skoleballet fylder. Nomineringerne er med til godkendelse. Der er færre end sidste år.

Der var en brug for ordforklaringer på flere af nomineringerne, og processen omkring nomineringerne er den samme som sidste år. Elevrådsrepræsentanterne indstiller pr. Klasse. Derefter indstilles der til et udvalg under elevrådet.

Det er vigtigt, at det ikke er udstillende. Det skal være en god og tryg oplevelse. Fokus er på fællesskabet på tværs af årgange og klasserne.

6. årgang kan ikke nomineres, da de er med for første gang. 

Skolebestyrelsen har mulighed for at komme med input, men derefter går det videre til elevrådets kontaktlærer og Marianne.

 • Personalet

Der er en god dialog med ledelsen ang. Besparelserne og det pres og usikkerhed om, hvad fremtiden bringer. Lærerne har haft mødtes et par gange med ledelsen bl.a. i forbindelse med en midtvejsevaluering af skoleplanen, hvor der også hr haft talt om presset.

Der har været besøg for det politiske udvalg ang. Lollandsvejs faciliteter og lokalestørrelse. Der var ikke så stor deltagelse fra politikernes side. Lærerne vil følge op med en henvendelse.

SFO’en har fået har fået pålagt en uges ekstra ferie pga. Besparelserne. Der er tænkt i flere forskellige løsninger bl.a. en arbejdslørdag. Kontoret og ledelse har fundet gode individuelle ordning.

 • Forældrene

Det er meningsfuldt, når politikerne er på skolen at få talt md dem om Frederiksberg kommunes selvfølelse i forhold til den virkelighed, vi ser. SB var glade for, at de var inviteret med.

 • Ledelsen

Brand: Vi har levet op til alle påbud i tide og opsendt de nye flugtplaner til Forvaltningen til godkendelse. Vi ønsker fortsat en opsamlingsplads udenfor på Lollandsvej vej fremfor som nu i selve skolegården.

Fysik: vi har være tudfordret på fysik, og vi har haft samarbejdet med kontaktforældre. Peter René, tidligere skoleleder, træder til og tager to klasser frem til sommerferien. Det vil være i samarbejde med en nyansat lærer med biologi og geografi. Kommende 9. årgang vil få tilbudt science som valgfag. De vil have den nye lærer sammen med den kommende fysiklærer i alle tre lektioner næste år.

Besøget: Efter seancen på Lollandsvej, gik vi på Nyelandsvej, så politikerne kunne opleve eleverne, personalet og ledelsens vilkår. På Nye fortalte vi op vores samarbejde med KP om læreruddannelsen og børn i udsatte positioner. Det var vigtigt i forhold til bygningen på Lollandsvej og skolegårdene, at politikerne så vores rammer.

Formøde med Henning: Vi er i gang med at udarbejde en dagsorden til det fælles bestyrelsesmøde. Forældrerepræsentanterne Ang. Særlige dage (eks. Skov- og vanddage), så pågår en proces med årgangskoordinator, hvor også elevernes stemmer bliver hørt.

 

 1. Udkast til årshjul (se bilag) Rykkes til næste gang

 

 1. Midlertidigt princip for meddelelsesbog/beslutning (se bilag)

Udkastet drøftes.  Princippet justeres. Hvordan vi får en tilbagemelding fra de øvrige fag, vil være en del af drøftelserne til skole-hjem-princippet. Vi har en blank stemme. Princippet er besluttet.

 

 1. Indledende refleksion ang. Skole-hjem – rykkes til næste gang

 

 1. Økonomi

Birgitte (administrativ leder) og Maike (skoleleder) har afgivet regnskabsforklaring på skolens underskud. Sonni redegjorde for den store ændring med 4. pålagte uge ferieuge. Skoleorkesteret bliver stoppet fra 1. januar. MED-udvalget drøfter budgettet på onsdag. Økonomi er på som punkt på dagsorden til næste SB-møde.

 

 1. Udeordning på 7. årgang/forældrehenvendelse

Der er flere relevante spørgsmål i henvendelsen.

Eleverne oplever at det er godt at have udetilladelse fra 7.. Der er et fællesskab i at gå ture frem og tilbage mellem bygningerne. Der er ikke mange aktiviteter i gården, og indenfor spiller eleverne computere. Eleverne får også lidt økonomisk forståelse i forhold i at købe ind i Netto.

Måske kan man drøfte, hvad en udetilladelse skal bruges til, så de eks. Skal være i nærområdet. Eleverne ved, at de ikke må gå på andre skoler. Måske kan der også ses på, hvad man skal/ikke skal i Netto – i forhold til sundhedspolitik. Forældrene har et ansvar i forhold til, hvor børnene går hen, og hvad de laver.

En del af pauserne bruges på at gå mellem matrikler.

Turene i Netto er også en lærerig oplevelse, så der er elever, der bliver bortvist fra Nette. Så kommer de til et møde, og så får eleverne mulighed for det igen.  

Kunne henvendelsen omformuleres til en række spørgsmål, der kan komme ud til elevrådet? Det kunne være en del af ‘Fælles Ansvarlighed’-diskussionen.

Kunne der tænkes nogle aktiviteter i en eller flere af pauserne, som evt. Blev understøttet af pædagogerne fra klubben. 

Beslutning:

 • Brevet sendes videre til elevrådet, der så behandler det.

 

 1. Evaluering af og opfølgning på kontaktforældremødet

Referatet er sendt ud til kontaktforældrene. Forældrerepræsentanterne har inddelt arbejdsgrupperne mødes med diverse arbejdsgrupper.

Der er nedsat fem grupper

Trivsel (Mette), skole-hjem (Rasmus), gårdene (Arne), fest og traditioner (Barbara), Overgang fra Nye til Lol (Rikke).

Forældrerepræsentanterne tager fat i ledelsen, når/hvis der bliver behov for det.

Evaluering: Bedre tidsstyring. Der skal være flere forældrerepræsentanter fra SB tilstede.

Måske skal næste møde lægges i forlængelse af et SB, så kontaktforældremødet er fra 19-21. Det skal i hvert fald afsættes to timer, medmindre vi har to møder. Skal der udarbejdes en fast drejebog. Siden sidst ved formand, et-to emner, drøftelse/debat i bordene.  

Evt. Vikardækningsprincippet skal have tilsyn snarest.