Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vision

Vision for Skolen på Nyelandsvej
læring der sætter spor

Vi er stolte af den kvalitet og det omdømme, som kendetegner Skolen på Nyelandsvej. Vi skaber gode resultater sammen og har børn, der kan li’ at gå i skole her. Vi vil bringe den succes med ind i en fremtid på nye præmisser.

Mission
Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid - at de kan
skabe sig et meningsfyldt og værdifuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som
voksen.

Vision
Vi vil være en fantastisk skole for børn og voksne, hvor læring er meningsfuld, progressiv og virkelighedsnær - en kreativ og evidensbaseret skole fuld af initiativ, bevægelse og udviklende fællesskaber.
Visionen er båret af tre pejlemærker: En fantastisk arbejdsplads; Vi løfter alle - med høj faglighed; og vi skaber levende, kreative læreprocesser i virkeligheden. Alle hviler på vores værdier om anerkendelse, respekt og fælles ansvarlighed.
På de følgende sider kan du læse om pejlemærkerne, der tilsammen danner vores drøm om fremtidens Skolen på Nyelandsvej. 


Læring der sætter spor
Faglighed – Relationer – Bevægelse – Kreativitet - Initiativ

En fantastisk arbejdsplads
En fantastisk arbejdsplads kommer af alt det, vi hver især bringer ind hver eneste dag - samt af
fantastisk lederskab og fantastisk følgeskab. Det er noget, vi skaber sammen og hjælper hinanden med - og opgaven hører aldrig op.
Vores mål er, at hver eneste af os oplever at føle os særlige og værdifulde i fællesskaber, vi hører
hjemme i.
Vores arbejdsplads for børn og voksne er fantastisk, når

 • Dem, der leder, er nærværende, lyttende og handlekraftige samt stiller tydelige rammer og
 • høje, positive forventninger op for dem, der ledes.
 • Vi bliver klart og tydeligt anerkendt og værdsat for det, vi kan, og den person, vi er hver især.
 • Vi har stor frihed og klart handlerum i vores hverdag til initiativer, beslutninger, samarbejde,
 • forandring, udvikling og meget mere.
 • Vi har høj arbejdsmoral, samarbejder og trækker i flok. Alle deltager og bidrager. Vi hjælper
 • hinanden, bakker op og sparrer - ikke mindst når noget er svært. Og vi kan se, at vores indsats
 • nytter.
 • Vi har tillid til hinanden og bidrager alle til en tryg, rar og sjov hverdag. Vi har en altid respektfuld tone og tilgang. Vores forskelligheder er vores store styrke.
 • Vores fysiske rammer er gode, alsidige, funktionelle, indbydende og behagelige at være i for børn og voksne i både arbejde og pauser - og vi lægger aktivt vægt på et sundt børneliv som fundamentet for trivsel og læring.

 

Vi løfter alle - med høj faglighed
Vi vil kendes for, at vi løfter hvert eneste barn så højt som muligt - og at vi gør det på baggrund af
en høj faglighed i hele medarbejdergruppen. Ethvert barn har ret til succes med læring og udvikling, og det er vores opgave - i samarbejde med forældre og barnet selv - at få det til at ske. Det
handler for os om læring, udvikling og mestring bredt set - både fagligt, socialt og personligt. Og
vi vil lykkes med det på baggrund af læreres og pædagogers høje faglighed, empati, samarbejde
og dybe indsigt i, hvad der virker.
Vi løfter alle - med høj faglighed, når

 • Hver eneste af os mærker, at nogen vil noget med os og har klare, positive forventninger til os som passer personligt til netop os og det potentiale, vi rummer.
 • Læringsmålene er tydelige og relevante og følges op med tilpassede læringsforløb, sparring, feedback og selvevaluering. Det er progressionen hos den enkelte, der er vigtig - ikke den enkeltes faglige standpunkt.
 • Vi arbejder så vidt muligt med en autentisk ramme for læring og udvikling. Det skal give mening her og nu for den, der lærer - og der er mange veje til læring, så hver enkelt af os kan gå en god vej.
 • Vi lægger vægt på stærke faglige kompetencer, god forberedelse, rammesætning og ledelse af alle læreprocesser, så vi skaber de bedste muligheder for fordybelse og fagligt løft på alle områder og alle niveauer. Forskning og evidens er rygradden i vores grundlæggende arbejde, mens vi også sikrer plads til innovative læreprocesser, hvor vi træder nye skridt og lærer fra os selv.
 • Teamsamarbejde om læring, trivsel og udvikling er omdrejningspunktet for en høj kvalitet på ledelsesniveau, medarbejderniveau og elevniveau. Ved at udnytte hinandens styrkeområder og forskellige perspektiver styrker vi både engagement, troværdighed og autensitet samt sikrer en høj fleksibilitet. Det giver en stærk skole - også når personer skifter plads - for viden og refleksion ligger i teamet. Teamet er den store trækkraft og vores vigtigste refleksionsrum.
 • Eleverne oplever positive og dygtige voksne, der nyder deres arbejde, skaber ro og fokus såvel som stor alsidighed, variation og kreative udfoldelsesmuligheder i hverdagens læringsaktiviteter.
   

Vi skaber levende, kreative læreprocesser i virkeligheden
Vi vil være en kreativ skole for samtid og fremtid, som lærer, udvikler og producerer på alle relevante medier i et givende samspil med verden omkring os. Kreativitet, innovation, samarbejde,
bevægelse og iværksætteri bliver skolens kendetegn og en væsentlig kilde til læringsglæde hos
børn og voksne. Vi skaber levende, kreative læreprocesser i virkelighedens verden, når

 • Børnene lærer at lære. Vi har brug for at lære nyt livet igennem og i mange sammenhænge. Vi ved, hvordan vi hver især lærer bedst. Vores læringskompetencer er tydelige for os, og vores nysgerrigheden på verden er intakt hele vejen igennem.
 • Vi beskæftiger os med virkelighedens verden i hverdagens læringsaktiviteter. Det, vi laver, er vedkommende og meningsfuldt for vores elever. Vi tager ud og undersøger, vi besøger og samarbejder, vi tester og har fingrene i rigtige problemstillinger og opgaver, som vi lærer igennem. Vi bruger vore udearealer, lokalområdet, naturen, udflugter og besøg som naturlige og væsentlige elementer i vores læringsaktiviteter i hverdagen. Vi samarbejder med mennesker, firmaer, organisationer og meget mere udenfor skolen og ser hele verden som vores klasseværelse.
 • Æstetiske læreprocesser med flow, fordybelse, fantasi og kreativitet på et væld af måder fylder vores hverdag, og børn som voksne har selv stor indflydelse på hvordan. Praktisk-musiske, bevægelsesorienterede og digitale udfoldelsesmuligheder er en integreret del af læreprocesserne.
 • Børnene er aktive medskabere af skolens indhold. Vores elever kan sætte præg på deres hverdag og være med til at skabe en skole, der passer til deres behov og ønsker. Det handler både om faglige tilbud, temaer, arbejdsformer og selvstændige initiativer til gavn for læring, læringslyst og trivsel, så skolen giver så meget mening som muligt for den enkelte elev. Eleverne er også en vigtig aktør i hinandens læreprocesser på kryds og tværs.
 • Vi går vejen fra ide til handling. Vi udvikler ny viden, nye ideer, nye ting og omsætter dem i virkeligheden. Hos os er der mange måder at være dygtig og værdifuld på. Vi skal ikke alle kunne det samme altid, for vi har brug for hinandens forskelligheder, forskellig viden og forskellige kompetencer, når vi skal skabe nye ting sammen. Børn og voksne har stort handlerum til at iværksætte ideer i vores hverdag og har adgang til mange forskellige udfoldelsesmuligheder og medier.

Frugten af vores arbejde sammen som børn og voksne kan bruges til noget, der bringer glæde.

Læs venligst vedhæftet pdf for at få mere at vide om skolens vision.