Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Marts 2024

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 280224

Tilstedeværende:

Forældre:

Michelle - afbud

Arne

Rasmus

Sanne (Hedvig 2d)

Mette (Emily 5A) – Afbud

Mie (Mikkel 1d)

Astrid (Jacob 6e)

Stine (Albert 1B og Luna 3Y)

Marcus (Nora 6B)

Klasserepræsentanter: Nana, Julia 

Personalerepræsentanter: Sonni, Jacob, Susanne, Marianne, Maike og Jesper

Dagsorden:

Rundvisning

Vi havde en fin rundvisning og fik undervejs bl.a. talt om mange af de gode muligheder, der er i bygningen og skolegården. 

Forskudt valg i skolebestyrelsen

Arne; Michael, Stine på valg om 2 år


Marcus, Astrid og Mie på valg om 4 år


Sanne og Mette er suppleanter på valg hvert 2 år.

Årshjul frem til 2025

Der er lagt møder ind i skolebestyrelsen resten af skoleåret. Vi gennemgik overblik over principper. Der kommer et reformudspil, der kan have betydning for hvilke principper, der er relevante at bearbejde. Det blev prioriteret, at der skal arbejdes med undervisningens organisering og skole/hjem samarbejdet – disse vil bestyrelsen gerne have på plads inden sommerferien. Dernæst skal der inden sommerferien indledes et arbejde med skærmpolitik (afvent evt. om der kommer noget kommunalt).

 

Der har tidligere været et principseminar, hvor der både er overordnet gennemgang af, hvad et princip er og hvor der kan arbejdes hands on med et princip. Bestyrelsen vil gerne på principseminar. Det foreslås afholdt den 17/8. Marianne arrangerer (Arrangører af det tidligere principseminar var ”skole og forældre”).

 

Efter principseminariet prioriteres, hvad der skal arbejdes med af principper fremadrettet. Antimobbestrategi kunne her være en af de første, der tages fat på.

 

Skole/hjem udkast til drøftelse

Vi tog fat på drøftelsen af det udarbejdede forslag til princip. Det skal være kort, præcist og overskueligt. Der kan evt. arbejdes med en boks af gangen og der kunne være et princip for ugentlig kommunikation til hjemmet, et princip for forældremøder, et princip for meddelelsesbogen.

Forældrerepræsentanterne giver udtryk for at de savner;

At der skrives i ugeplanen og at der skrives om alle fag. 


Viden om, hvad børnene arbejder med (trivsel og fagligt)


Viden om lektier


At tale med børnene om, hvad der er sket i ugen for at støtte børnene og lærerne

 

De oplever det er for sporadisk, og ofte er det forkerte emner, der kommunikeres om. Forældrene ønsker, det bliver mere tydeligt, ensartet og vejledende, hvad der skal indgå i ugeplanen mv.

Lærersiden mener ikke, at udkastet til skole/hjem er et princip, men retningslinjer og dermed for konkrete. Det er problematisk med ensretning og en tilgang kunne være, at kommunikationen aftales på forældremøder på årgangene. 

Ledelsen giver udtryk for, at det skal være tydeligt, hvordan ugeplanen skal bruges og til hvad. Det vil være godt med en laveste fællesnævner og en fælles retning. Der kan også tænkes i indskoling og udskolingsbehov. 

Det blev aftalt, at princippet skal drøftes til 2. behandling på næste møde. Det blev aftalt, at skolen skal finde nogle repræsentanter, der sammen med bestyrelsens arbejdsgruppe kan drøfte skole/hjem princippet inden næste møde.

Princip for Undervisningens organisering.

Vi er ikke klar til at drøfte princippet. Der mangler et princip, Maike har haft sendt to rundt. Marianne følger op på formøde, så de korrekte sendes rundt. Det drøftes på skolebestyrelsesmødet næste gang. 

 

Information

Elever. Spørger til hvilke timer der fjernes (UUV) og hvad det betyder. Det betyder, at de får tidligere fri. Der kommer 2 voksentimer i stedet. 

Forældre. Havde et godt formøde – der er meget god energi. Arne har skrevet til kontaktforældre, at Maike er midlertidig udlånt. Arne har skrevet til skolechefen, men har endnu ikke modtaget svar. Skolebestyrelsen har henvendt sig til klubben for afholdelse af møde med klubbens bestyrelse omkring skærmkultur. På næste formøde aftales sted og dato for dette møde.

Personale. Stærk turbulent uge. Har holdt flere møder med ledelsen og vil hjælpe, hvor de kan. Hos personalet er det mest, det at Mette også er blevet udlånt, der fylder. 

Ledelse. Hele processen vedr. udlån af Maike og Mette er gået ualmindelig hurtig. Det er konstitueringen af Henrik samt udpegning af en ny administrativ koordinator også. Marianne har skrevet ud til forældrene i dag. Lige nu fylder det, at få sikret alle børnesager. Det fylder i særdeleshed at vores koordinator Mette også er blevet udlånt. Det efterlader et stort hul ift. børnesager, viden, sparring osv. i dagligdagen hos personale og ledelse. 

I ledelsen er der meget travlt, da mange af opgaverne fra de to udlånte personaler nu ligger hos dem. Ledelsen er fortrøstningsfulde. 

Ledelsen informerede om en væsentlig ændring i timefordelingsplanen for det kommende år. Næste år konverteres al understøttende undervisning til 2 lærer ordning. Det betyder kortere skoledage og længere SFO-tid/klub-tid. Det er skolebestyrelsen meget tilfredse med. 

 

Næste møde afholdes d. 4/4-24