Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

November 2023

Referat af bestyrelsesmøde den 16. november 2023 

Tilstede:  

Forældrerepræsentanter: Arne, Rasmus, Michelle, Barbara 

Klasserepræsentanter: Nana, Julia 

Personalerepræsentanter:Susanne, Sonni, Marianne, Maike, Jesper 

Afbud: Benjamin, Jakob 

 

Sidste møde blev aflyst pga. for få fremmødte. Dagsorden er overført derfra.  

 

Punkt 1) Velkommen til vores nye elevrådsrepræsentanter, Nana og Julia 

Nana og Julia går begge i 9A. Vi glæder os til samarbejdet. 

Punkt 2) Planlægning af kontaktforældremødet og ny dato ved Michelle og Rasmus 

Der er ikke kommet svar på, om vi kan holde valg til skolebestyrelsen tidligere. Forslag:Der kan tales om forventninger til skolebestyrelse samt kontaktforældrearbejdet på mødet i starten af januar. Temaet fastlægges på næste SB-møde. Mødet afholdes d. 17 januar. Tidspunkt afventes.  

Punkt 3) Status og videre drøftelse af skole-hjemprincippet ved Rasmus, Barbara, Jakob og Maike.  

Bilag fra Maike ang. Niveauer. Mike har sendt overblik som tillæg til skole/hjem-princippet. Nivauerne omhandler karakteren af skole/hjem samarbejdet – Almindeligt og udvidet samarbejde. 

Barbara, Rasmus og Maike arbejder videre med det efter aftenens møde. 

 

Punkt 4) Status på økonomi 

Sidste års underskud er hentet hjem (året med dispostionsbegrænsning/kommunale besparelser på 5/12-dele og personalesager).Besparelserne er fremkommet ved færre 2. voksentimer, færre ekskursioner, modtaget diverse materialer fra forældre, personalet har sparet på materialer, teknisk service har undladt at bruge håndværkere og udført arbejdet selv, der er sparet på vejledertid, der er ikke længere pædagoger på 3 årgang, SFOenhar haft ubesatte stillinger, vilde vulkaner er sparet væk, der har ikke været langtidssyge, sparet på vikarer (ved at de store årgange f.eks. arbejder hjemme). Vi ved, der også fremover kommer besparelser. På undervisningsdelen forventer vi i indeværende budgetår at gå i nul.  

Det kommer forventeligt en ny måde at styre økonomien på ved at der kommer ordentlige og gennemskuelige budgetter rettidigt, der kan benyttes til at styre økonomien.  

Vi afventer p.t., hvad der kommer ud af den kommende justering af folkeskolereformen.  

Maike tager stilling til om, der er noget, der kan løftes fælles op på dialogmødet. Dette kunne være STEM, de 7 børneløfter, udendørs læringsmiljøer, it-strategi. Her er der ikke fulgt penge med og vi har ikke løftet de opgaver.  

 

Punkt 5) Status på skolegårdene. Hvad gør vi nu? 

Der er ikke kommet referat af sidste møde mellem SB og undervisningsudvalget. 

Der er fremsendt skrivelse til undervisningsudvalget vedr. Skolegårdene. Der er kommet svar fra den socialdemokratiske gruppe. De mener, at sagen skal rejses i miljø- og teknikudvalget – og undervisningsudvalget vil anbefale, at det tages op der. 

Siden brevet er blevet sendt, er der kommet skilte op nede ved parkeringspladsen. Der orienteres til forældre, at de ikke længere må køre ind. Indkørselsforbuddet overholdes ikke – politiet er involveret. Lågen ind til stien vil på sigt blive låst som forsøgsordning for at se, hvilken effekt det har. Inden tager vi fat i FrederiksbergLiv, så der også kan komme information ud den vej. Ledelsen kommer til at drøfte, hvordan kommunikationen til lokalområdet skal foregå. 

Elevrødderne har afleveret brev til Borgmesteren og Undervisningsudvalget.  

Der arbejdes på at gøre arealerne ved stillegården samt parkeringsområdet til et legeområde med nogle mobile ting, der kan stå der hele dagen.  

 

Punkt 6) Information: 

  • Elevrådet. De har i det store elevråd drøftet: Hvad er en god pause for udskolingen? Vil gerne have telefoner i pauserne. Vil gerne selv bestemme om de skal være inde- eller udenfor i 7-9 klasserne. Det er ikke blevet drøftet med ledelsen/lærerne endnu. Det opfordres eleverne til at gøre. Desuden har de talt om, at det kunne være rart med tag/net på boldburet. Bestyrelsen opfordrer til, at elevrådet drøfter, hvad den fedeste gård kunne være. 

  • Der skal findes nye repræsentanter til UngeForum.   

  • De har også drøftet en lokal elevrådsdag, hvor der bl.a. planlægges skolebal. Bestyrelsen skal se nomineringslisten igennem - gerne så den er oversat, så de voksne forstår den og meningen bag nomineringerne og processen op til. Maike foreslår, at listen ligges på hjemmesiden og processen op til og meningen bagnomineringerne forklares.Nomineringerne tages op igen på næste SB-møde. 

  • Forældrene.Rasmus har været til møde i lokalafd. af skole og forældre. Den er skabt i protest mod de mange besparelser og vil have fokus på skolepolitiske spørgsmål og principper i kommunen. Der er tæt samarbejde med den lokalelærerforening. 

  • Personalet. Lærerne: Dejlig grøn uge. God stemning, glade børn på tværs af årgangene. Pædagogerne: Kan mærke at Jesper tilbage. SFOenhar fået ansat 3 nye. Der er en god stemning og energi. SFOenfår genbesøgt vores organisering, struktur og rutiner. Der er ved at komme styr på hverdagen – det kan f.eks. mærkes at flere værksteder nu kan holdes åbne. 

  • Ledelsen:Der kommer it-workshops med børns vilkår for forældre på 2 og 3 årgang samt fra 6 og op med børns vilkår samt klub 5-6 årgang Unicef. 

  • Ledelsesevaluering – personalet har evalueret og ledelsen analyserer det fremadrettet. Cepostal - er kommet med nye tal ift. om vi karaktermæssigt præsterer som vi skal. Vi ligger i år i minus 5 – dvs. dårligere end vi burde. Noget kan skyldes modtagerklasser, der i år skulle have karakterer i flere fag end tidligere. Vi ligger godt på tysk og fransk. I matematik ligger vi ikke så godt. Rasmus spørger om vi kan fjerne “støjen” fra modtagerklasserne – hvordan ville det så se ud? Maike undersøger. Maike kommenterer i nyhedsbrevet til forældrene.  

  • Vi har haft en god og godt besøgt indskrivningsaften. Der var en positiv stemning – og i år som noget særligt var der flere forældre uden for distriktet, der spurgte til, hvordan man kunne komme hertil.  

  • Stor ros fra forældrene til grøn skole.