Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Januar 2023

Referat af skolebestyrelsesmøde den 12. januar 2023 kl. 17-18 samt 18-19 med klub Louis P.´s bestyrelse.

Deltagere:

Forældre: Arne, Mette, Michelle, Rasmus (digital deltagelse), Benjamin, Rikke, Barbara.

Elever: Anna, Ellen, Frida

Personale: Maike, Marianne, Jesper, Susanne, Sonni, Birgitte F.

 

Punkt 1) Økonomi. Birgitte Flader/administrativ leder deltager

Skole plejer at kunne få økonomien til at hænge sammen. Økonomien balancerer desværre ikke i år. Skolen er pålagt 1,5% besparelse i år efter skoleåret var planlagt. I forbindelse med 2. regnskabsindmelding har skolen meddelt forvaltningen, at vi kommer ud med et underskud på 600t. Lige nu ser det ud til at vi kommer ud med et merforbrug på 2% svarende til et underskud på 1,1 million. Underskuddet skal indhentes næste skoleår.

Når skoleåret er organiseret og timer fordelt er det stort set umuligt at lave om midt i et skoleår. Skoledelen opererer med 7/12 og 5/12 i forhold til planlægning.

Der budgetteres fra årets start altid i underkanten med antal lærertimer, så der på den måde tages højde for uforudsete ting.

Underskuddet skyldes følgende forhold:

Det koster skolen ekstra, når der er barsel

Skolen har en ekstra udgift til sekretær og pedel bistand grundet to matrikler.

Personalesager. Afskedigelser, overførelser af lærere der ikke har kunne lade sig gøre (sagerne er afsluttet).

Langtidssygemeldinger

Øget vikarforbrug (350t mere end normalt. Skyldes bl.a. at vi ikke har ret mange to-lærertimer samt SFO-pædagogerne ikke på samme måde kan dække ind med besparelserne på SFO-området)

Hærværk primært på Lol mv.

Praktisk musiske fag som er materialetunge og nu er eksamensfag

Manglende pris- og lønfremskrivning

Flere børnesager i indskolingen, der har haft krævet ekstra bemanding samt dobbeltbemanding på nogle valgfag på 8. årgang pga. adfærd

Hvad gøres fremadrettet:

Vikarforbruget skal fremadrettet nedbringes væsentligt.

Skolen vil kigge på organiseringen af undervisningen for næste skoleår, tilpasse den og forsøge om pengene kan hentes den vej. Bl.a. har vi gennemført en sammenlægning og to er planlagt.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med økonomien. Formandskabet inviteres til møde på skolen, da økonomien ser vanskelig ud. Det er planlagt, at følge op på økonomien hver måned på skolebestyrelsesmøderne, så man kan følge udviklingen.

Skolebestyrelsen skal kigge på principper for vikarlægning. Det er vigtigt, at melde vikarprincipperne tydeligt ud. Vi har dygtige vikarer, der kan levere kvalitet. Der kan være andre principper, SB også skal kigge på igen.

Besparelser bliver drøftet på MED-udvalget. Vi kommer til at kunne mærke det – der er ikke noget at rutte med.

 

Bestyrelsen og forældre kan hjælpe med at de ansatte på skolen kan holde humøret højt. Der er nogle meget dygtige folk ansat, som vi gerne vil beholde.

 

Punkt 2) Princip om forældresamarbejde – oplæg ved Marianne og Maike og nedsættelse af arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen skal udarbejde et udkast/oplæg.

Skole/hjem samtalen

Kommunikationsprincip

Princip vedr. meddelelsesbog

Arbejdsgruppen skal vurdere om ovenstående skal skrives sammen til et princip eller være 3 særskilte principper. Der har været en undersøgelse af forældresamarbejdet, som også skal inkluderes i princippet. Princippet skal kunne rumme alle forældre – og forældretyper

Arbejdsgruppe: Rasmus, Jakob, Maike, 2 elever, Benjamin, Barbara. Eleverne vender tilbage.

Forældregruppen i skolebestyrelsen vil evt. mødes inden og klæde repræsentanterne i arbejdsgruppen på.

Arbejdsgruppen skal mødes inden næste SB-møde.

 

Dagsorden til fælles bestyrelsesmøde for bestyrelsen for klubben og skolen kl. 18-19

Klubbens bestyrelse: Simon, Benjamin, Marie, Simon, Arne, Christina, Maiken (personalerep.),

Punkt 1) Kort historik i forhold til klubbens konstruktion

Fokus: Bedst mulige forhold for at drive fritid og fritidspædagogik.

Selvejende og privat. Fra 2014 lavede man klubberne om til SFO2 – så kunne man hæve taksterne på klubområdet. Har haft udvidet samarbejde med SFO – f.eks. om overgang fra skole til SFO. 2 årlige møder med lærerne med status på trivslen på årgangen/klassen.

Klubben er gentagne gange forsøgt nedlagt og lade aktiviteterne overgå til Duevej. Årsagen var besparelser. Forældrene synes det var en dårlig ide, at kommunens største skole ikke havde et fritidstilbud og f.eks. kunne tilbyde UUV.

Klubbens har børn og unge fra 3 klasse til de er 18 år.

 

 

Punkt 2) Hvordan arbejder man fra klubbens side med børneløfterne

 

Klubberne på Frederiksberg har beskrevet, hvordan de arbejder med de forskellige børneløfter. De fremsendes efterfølgende til bestyrelsen.

 

Der afholdes møde mellem lærerne og pædagogerne fra klubben årligt. 2 pædagoger har teammøder sammen med lærerne – mindst 4 om året. Pædagogerne deltager også på netværksmøder for børn, der har vanskeligheder, når det er muligt.

 

Samarbejdet er på det seneste blevet udvidet. Skolereformen har medført, at samarbejdet også er blevet mere vant og rutineret. Klub-pædagogerne kender nu skolen, kender rammerne osv.

 

Understøttende undervisning dækker 10-12 % af klubbens tid. Klubben indgår i nogle forløb omkring udeliv, bevægelse, kreativitet, trivsel, fællesskab – det samles under konceptet ”my life”. Det afsluttes i 9 klasse med en roadmap.

 

Klubben kan også deltage ved overnatninger – ved f.eks. klassesammenlægninger.

Klubben deltager også i modtageklasserne ved hjælp til f.eks. det sociale samspil.

Klubben kan også tilbyde mentorsamtaler, hvis klassen er udfordret og kan hjælpe børnene ind i fællesskaber, barnets selvværd osv.

Klubben kan også tilbyde aftenarrangementer f.eks. ift. trivsel

Kan lave årgangsspecifikke aktiviteter i samarbejde med forældre– f.eks. på 7 årgang.

 

Unges trivsel er meget i fokus i samfundet og også i klubben.

 

Ærgerligt med nedskæringer. Opfordring til at forældrebestyrelserne reagerer ift børns fritid.

Takststigninger har gjort, at flere unge er faldet fra og meldt sig ud. Frafaldet er dobbelt så stor som vanligt.

 

 

Svært at få børn over i klubben. Hvordan kan skolen hjælpe med det, når lærere og pædagoger ikke har den daglige kontakt? Flere børn vælger at gå hjem.

 

Bestyrelserne bedes reflektere over om de 2 bestyrelser fortsat skal mødes – og hvad de kan bruge hinanden til.

Hvor kan bestyrelserne samarbejde:

 

Hvad ønsker ledelsen om skolebestyrelsernes samarbejde?

Bestyrelserne samarbejder om besparelser

Få flere børn i klubben

Større sammenkobling i lærer/pædagog samarbejdet. F.eks. i UPV samarbejdet

Hvordan får vi eleverne mere på banen – medindflydelse/elevinddragelse