Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

April 2024

Agenda skolebestyrelsesmøde 

Hvornår: 4. april 17-19

Hvor: Nyelandsvej  

Mødeleder: Arne. Referent: Jesper 

Dagsorden: 

1. Skolehjemsamarbejde

2. Forældrehenvendelser

3. Information

4. Evt. 

 

Tilstedeværende:

Forældre:

Michelle X

Arne x

Rasmus x

Sanne (Hedvig 2d) x

Mette (Emily 5A) x

Mie (Mikkel 1d) x

Astrid (Jacob 6e) - afbud

Stine (Albert 1B og Luna 3Y) x

Marcus (Nora 6B) x

 

Klasserepræsentanter: Nana, Julia 

Personalerepræsentanter: Sonni, Jacob, Susanne, Marianne, Maike og Jesper

 

Ad. 1 Princip for skole/hjem samarbejde

Princippet skal gerne være færdigt inden sommerferien. Målet er at en arbejdsgruppe efter i dag kan tage input fra grupperne med og gøre princippet klar til beslutning på næste bestyrelsesmøde. Arbejdsgruppen består af Rasmus, Marcus, Jacob, Susanne og Marianne. Rebekka har lavet en undersøgelse af forældres ønske til skole/hjem samarbejdet. Jacob opfordrer til at Marianne sender den rundt til arbejdsgruppen. 

Input:

Generelt en drøftelse af forskellen mellem princip og retningslinjer. Principper besluttes af skolebestyrelsen og udmøntes i retningslinier, der fastsættes af skoleledelsen i samarbejde med skolens MED-udvalg.

Følgende blev nævnt fra grupperne:

Skal meddelelsesbog tages ud af skole/hjem samarbejdet og føres ind i kommunikationsprincippet.

Princippet skal danne grundlag for 

  • En gensidig tillid, tryghed i samarbejdet mellem skole og hjem.

  • En aftale om at både forældre og personale klæder hinanden på teil at kunne forberede barnet til læring og deltagelse i fællesskabet

  • At det giver mening. Giver en fornemmelse af (forventningsafstemning), hvad nye forældre kan vente/vil møde på skolen

  • At Princippet henviser til nogle af de konkrete metoder/fora for mødet mellem skole og hjem. 

En gruppe foreslog følgende omformulering af den ugentlige Kommunikation til hjemmet:

  1. Målet er at forældre og børn hjemme i ordentlig tid kan orientere og forberede sig ift. elevernes læring og trivsel. 

  2. Informationen skal dække praktiske oplysninger, skemaændringer og lektier. Og gerne korte spørgsmål, som forældre kan stille deres børn, så de hjemme kan tale om, hvad de er ved at lære eller et relevant emne for klassens trivsel. 

  3. Informationerne ligger i Easy IQ Ugeplan. 

  4. Alle fag udfylder ugeplan hver uge.

  5. Bestyrelsen opfordrer til at eleverne på skift får til opgave at skrive et par ord til ugeplanen om ugen der er gået. (dette dot blev ikke færdig drøftet. Vi havde en drøftelse om eleverne kunne være informationsbærere (pkt. 6 under ugentlig kommunikation– det kan være svært for de små. Konkret hvordan det skal gøres skal aftales i retningslinier. )

 

Hvad er der brug for at forældrene ved? 

Det er praktiske ting – skoleportalen har mange muligheder som skolen kan bruge. 

Skolen skal være enig om, hvordan ugeplanen bruges – hvor skriver man konkret. 

Man skal blive tryg som forældre og kunne få de informationer, man skal bruge. Der skal ikke være for mange forløb, der ændrer sig. 

Skal årgangen være enig i, hvornår ugeplanen udgives? Den skal ligge det samme sted for hele skolen.

Forældrene ønsker, at måden bliver ens.

Skole/hjem princippet og ugeplan skal give tryghed. Den skal være brugervenlig. 

Princippet skal udmønte sig i retningslinier til personalet og ende op i en folder. 

Princippet skal være gensidigt forpligtende. 

Hvordan får vi skabt en rutine hos forældrene til at læse tingene – være aktivt deltagende og huske at læse ugeplanen.

Skal have viden om, at ugeplanen er der, hvor den er og at den skal læses. Simpelt overblik over de forskellige portaler og hvad vi bruger dem til. 

Kan forældrene blive notificeret, når ugeplanen er udgivet?

 

Ad. 3 Forældrehenvendelser

Bestyrelsen har modtaget en forældrehenvendelse gående på: ”Hvad er bestyrelsens holdning til nomineringer ved det årlige skolebal og hvorfor foregår de stadig?.”

Nomineringerne bliver vendt årligt i skolebestyrelsen. Processen omkring nomineringerne er sober og tidligere godkendt af bestyrelsen. Der er løbende en lærer ind over processen. Bestyrelsen har tidligere godkendt nomineringerne. 

For eleverne er den stor del af festen. Festens højdepunkt er nomineringerne og Lancier. Der er iflg. Eleverne mange, der gene vil nomineres. En lærer bliver også nomineret som årets lærer.

Bekymringerne kunne være om det bliver en popularitetskonkurrence – er der nogle børn, der bliver udstillet, favoriseret, er det fedt, er det instagram agtigt, nogle synes ikke det er sjovt osv. Nomineringerne kan muligvis både opleves som inkluderende og ekskluderende af eleverne

Bestyrelsen tager det op igen efter sommerferien – gerne i august/september, så der evt. kan nås at arbejde ind i alternativer.

 

 

Ad. 4 Information

Ledelse: Der skal udarbejdes høringsvar om model for samarbejdsforum om ”Sammen om skolen på Frederiksberg”. Den griber bestyrelsen.

Skole og SFO har fortsat ikke modtaget ressourceudmelding – og har svært ved at få fagfordelingen på plads før man har modtaget den. Vi er først i denne uge blevet bekendt med antal børnehaveklasser. Der er taget godt imod konstitueringen i ledelsen. Der lægges stort arbejde i at sikre der bliver taget hånd om alle børnesager efter Mette er udlånt.

Der meldes ud i kommende nyhedsbrev til forældre med punkter fra bestyrelsen, information om nedlæggelse af UUV, kortere skoledag osv.

Vi har haft besøg af den nye børne- og ungedirektør.

Elever:

Det store elevråd har evalueret skoleballet. De taler om elevinddragelse fra børneløftet. Projekt ”Elevernes talestol” – skal tale til politikere. Skolen opfordrer skolebestyrelsen til at deltage. 

De små elever er træt af skolegården. Skolegården er høj prioritet hos skolebestyrelsen. De ønsker et højere hegn mod naboen samt en højere låge. 

Personale:

Lærerne haft møde om skole/hjem samarbejdet. Det tages med i udvalget omkring skole/hjem samarbejdet. 

Der har været ”dansk fagdag” i dag. Her blev det blevet besluttet at gå mod at bruge bøgerne mere igen. 

Stor anerkendelse fra lærerne for Stines oplæg om børns brug af nettet. 

SFOen forbereder modtagelse af de nye børn og farvel til 3 klasserne. 

 

Forældre

Arne har henvendt sig til skolechefen vedr. økonomisk kompensation ifm. udlån af Mette og Maike samt konstitueringen af midlertidige stillinger i forbindelse hermed. Der er givet tilsagn til at skolen kan få penge til dette samt hvad der ellers kunne være brug for i 

 

Ad. 5 Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er d. 14/5. Her skal vi sige farvel til Rasmus og ud at spise. 

Formøde lægger senest d. 1/5. 

Der er dialogmøde med politikkere d. 7/5 kl. 19-21.