Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

For studerende - uddannelsesplan

Skabelon til uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra professionshøjskolerne Metropol og UC 

Forord

En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen omhandler § 13 praktikskoler. Der står:

”§ 13. Professionshøjskolen godkender de praktikskoler, der indgår i praktiksamarbejdet, på grundlag af kvalitetskrav, som professionshøjskolen har udarbejdet.

Stk.2. Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med kompetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende uddannelsesplanen.”

Kvalitetskrav:

I aftalen mellem ministeriet og KL fremgår det, at kvalitetskravene fastsættes af professionshøjskoler og kommuner i fællesskab i en partnerskabsaftale. Nogle praktikskoler er folkeskoler, andre er forskellige former for frie grundskoler. På professionshøjskolen har vi ens kvalitetskrav til alle vores praktikskoler:

 • Skolen ser sig selv som uddannelsessted
 • Skolen er indstillet på et forpligtende samarbejde om praktikvirksomhed
 • Skolen samarbejder med læreruddannelsen om kvalitetssikring praktikken som læringsrum
 • Skolen udpeger en praktikkoordinator eller anden ansvarlig for praktik på skolen
 • Skolen tilstræber, at de konkret praktiklærere har linjefagskompetence eller tilsvarende kompetence i de studerendes praktikfag samt er opkvalificeret i forhold til praktiklæreropgaven

Bekendtgørelsesændring:

Vær opmærksom på, at ministeriet har lavet bekendtgørelsesændringer i enkelte kompetencemål. Skolen får tilsendt bilag 3 fra den nye bekendtgørelse, hvor ændringerne i praktikfagets kompetencemål er markeret. De nye formuleringer er indarbejdet i denne skabelon.

Offentliggørelse af uddannelsesplanen

Uddannelsesplanen sendes til godkendelse på læreruddannelsen. Den indsættes herefter som del af skolens hjemmeside, så alle parter kan læse den, og skolen også kan profilere sig med at være uddannelsessted. Den indsættes tillige i den ny praktikportal, når denne implementeres.

Uddannelsesplanens indhold:

 • Skolen på Nyelandsvej som uddannelsessted
 • Kompetencemål for praktikfaget
 • Forventninger til praktikkens parter
 • Plan for praktik på niveau I
 • Plan for praktik på niveau II
 • Plan for praktik på niveau III

Uddannelsesplan

Skolen som uddannelsessted 

Værdigrundlag og visioner på Skolen på Nyelandsvej

Ud over det nationale og kommunale værdigrundlag hviler arbejdet på Skolen på Nyelandsvej på skolens mission og vision, der er udarbejdet med hensyntagen til skolens værdier om anerkendelse, respekt og fælles ansvarlighed.

Det er missionen for Skolen på Nyelandsvej, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid - at de kan skabe sig et meningsfyldt og værdifuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen.

Skolens vision er, at være en fantastisk skole for børn og voksne, hvor læring er meningsfuld, progressiv og virkelighedsnær - en kreativ og evidensbaseret skole fuld af initiativ, bevægelse og udviklende fællesskaber.

Visionen er båret af tre pejlemærker:

 • En fantastisk arbejdsplads
 • Vi løfter alle - med høj faglighed
 • Vi skaber levende, kreative læreprocesser i virkeligheden

 

Skolen har i øjeblikket fokus på udvikling af en skriftsprogsstrategi – og har tidligere arbejdet med en læsestrategi, som er implementeret. Herudover er der fokus på matematikfaget og de naturfaglige fag, med hovedvægt på den nye prøveform.

Skolen er organiseret i årgangsteam – der er fagteams og et ressourcecenter, der varetager arbejdet med elever med behov for specialtiltag.

Der er en praktikkoordinator, som tager sig specielt af praktikanterne og introducerer dem til livet på skolen. Vi har haft praktikanter, der har været med til team og afdelingsmøder – forældremøder fester og sociale arrangementer. Det er op til de enkelte praktikanter og deres praktiklærere.

Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig

 • Maike Raahauge, skoleleder
 • Anna Deleuran Bech, praktikkoordinator

Kompetencemålene for praktikken:

Her fremgår de overordnede kompetencemål for praktikken.

 

Kompetenceområde

Kompetencemål

Skolens indsats

 

Didaktik: 

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen praksis støtte den studerende i udformning af undervisningsplaner og her modellere/vise skriftlige forløbs- og lektionsplaner med målsætning og evalueringsovervejelser.

Desuden observerer praktiklæreren de studerendes undervisning og udpeger centrale områder med henblik på vejledning.

 

Klasseledelse:

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

 

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen praksis demonstrere, hvordan vedkommende selv organiserer og rammesætter sin undervisning i praksis i en klasse med elever med forskellige forudsætninger. Den studerende kan altid søge råd og vejledning i forhold til arbejdet med klasseledelse hos praktiklærer, praktikteam eller praktikkoordinator.

 

Relationsarbejde:

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

 

Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Praktiklæreren vil med udgangspunkt i egen praksis vise og vejlede, hvordan man som lærer arbejder i forskellige relationelle sammenhænge med elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at etablere en kontakt til forældrene - primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt og gennemført.

 

Forventninger til praktikkens parter:

Her beskrives forventninger og rollefordeling til praktikkens parter.

Vores forventninger til de studerende:

 • At du møder til tiden - hver dag!
 • At du er klar over, at praktikken er et fuldtidsarbejde
 • At du møder som aftalt til praktikskoledagene
 • At du har læst studieordningen og sat dig ind i mål og indhold for den konkrete praktikperiode
 • At du respekterer mødepligten i praktikperioden og melder afbud til skolen ved fravær
 • At du deltager aktivt i lærernes aktiviteter (teammøder, afdelingsmøder, skole-hjemsamtaler, vejledning, ekskursioner m.m.)
 • At du har forventningsafstemt praktikken med dine medstuderende i praktikgruppen
 • At du i god tid inden undervisningen har udarbejdet og præsenteret dine undervisningsforløb for praktiklæreren
 • At du er velforberedt - både til undervisning og vejledningstimer (kommer med dagsordenspunkter til sidstnævnte)
 • At du viser initiativ og er aktivt opsøgende i forhold til at deltage i skolens hverdag og i den forbindelse forholde sig aktivt til sin egen læring
 • At overholde tavshedspligt og regler for videooptagelse m.m.
 • At du er en god rollemodel for eleverne

 

Studieaktivitetsmodel

Der er udarbejdet en studieaktivitetsmodel, der er en national standart for typer af aktiviteter for en lærerstuderende. I praktikfaget bruges den til afklaring af forventninger til de studerende, og til hvad de studerende kan have af forventninger til de forskellige parter. Nedenfor illustrerer modellen de forskellige kategorier af studieaktiviteter, de studerende kan have i praktikken. Skolen skal placere de 275 arbejdstimer, som et praktikmodul indeholder, i de fire kvadranter. Skolen kan derudover tilføje andre aktiviteter i kvadranterne.

Studieaktivitetsmodel

Det kan de studerende forvente af skolen:

 • At vi udvælger motiverede praktiklærere, der har lyst til at modtage praktikanter
 • At vi gør praktikskoledagen til et solidt udgangspunkt for jeres praktik og hvor forventninger til hinanden udveksles
 • At praktiklærerne er tilgængelige fra praktikskoledagen til praktikperiodens start på mail eller telefon og at I kan komme på skolen efter aftale
 • At praktiklærerne er aktivt opsøgende i forhold til indhold, forventninger og krav på de forskellige praktikniveauer
 • At skoleledelse, praktikkoordinator og ressourcepersoner er til rådighed for de studerende
 • At I opfatter os som jeres kommende kolleger
 • At der er mulighed for at I kan observere undervisning hos andre lærere i andre fag
 • At I kan deltage i alle de møder og arrangementer, der er på skolen i praktikperioden
 • At der er kvalitet i vejledningen med praktiklærerne

 

Rollefordeling mellem skole og uddannelsesinstitution

 • At forventninger til samarbejdet og hinandens rolle og opgaver afklares indledningsvist
 • At man er bevidst om både vanskeligheder og muligheder i et samarbejde på tværs af institutioner.

Plan for praktik på niveau 1

Praktikniveau 1

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Tilrettelæggelse på skolen

Didaktik

målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger,

folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger,

Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen praksis støtte den studerende i udformning af undervisningsplaner og modellere/vise skriftlige forløbs- og lektionsplaner med målsætning og evalueringsovervejelser.

Desuden observerer praktiklæreren de studerendes undervisning og udpeger centrale områder med henblik på vejledning.

redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål og

evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen,

Den studerende får kendskab til skolens arbejdes med målsætning og evaluering i Minuddannelse.

analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,

Den studerende får mulighed for indsamling af data, empiri m.m.

Klasseledelse

lede elevernes deltagelse i undervisningen,

klasseledelse,

Praktiklæreren viser, hvordan han/hun selv organiserer og rammesætter sin undervisning i en klasse med elever med forskellige forudsætninger. Praktiklæreren støtter den studerende til at organiserer egen undervisning.

Relationsarbejde

kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever,

kommunikationelevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer,

Den studerende får mulighed for at deltage i klassemøder og elevsamtaler m.m. Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og tilrettelægge motiverende læringsaktiviteter.

kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave,

skole-hjemsamarbejde,

Den studerende får mulighed for at deltage i skole-hjem-samtaler og andre relevante møder med forældre. Praktiklæreren viser og vejleder de studerende i, hvordan man kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen.

 

Rammer

Skolen på Nyelandsvej er organiseret i to afdelinger; indskoling fra 0.-5. klasse på Nyelandsvej og udskoling 6.-9. klasse på Lollandsvej. På Lollandsvej har vi også MK-klasser. Afdelingerne er organiseret i årgangsteam. Der er 10 årgangsteam, et MK-team og et ressourceteam. De studerende tilknyttes én praktiklærer, men kan samtidig følge andre lærere i afdelingen.

 

Tilrettelæggelse

De studerende invitereres til en velkomstdag (praktikskoledag) et par uger inden praktikken, hvor de studerende møder deres praktiklærere, får udleveret skemaer, nøgler, kommer på intra, forventningsafstemmer m.m.

Undervisning samt forberedelse, efterbehandling og evaluering af denne, sker efter aftale med praktikkoordinatoren, praktiklæreren og skolens ledelse. Den studerende får undervejs i praktikken mulighed for at deltage i diverse møder, vejledning med praktiklæreren, og der vil ligeledes blive holdt et statusmøde, hvor relevante oplæg eller cases vil blive drøftet.

 

Eksamen

På grundlag af en indstilling fra praktiklæreren foretager skolen ved praktikforløbets afslutning en modulevaluering, der munder ud i bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke-bestået”. Munder evalueringen ud i bedømmelsen ”bestået” kan de studerende gå til prøve i praktik. Det er praktiklæreren, som fører de studerende til eksamen.

 

Plan for praktik på niveau 2

Praktikniveau 2

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: den studerende har viden om

Tilrettelæggelse på skolen

Didaktik

planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen,

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it,

Praktiklæreren/teamet modellerer/viser skriftlige forløbs- og lektionsplaner med mål- og evalueringsovervejelser og diskuterer elevernes læringsudbytte. Desuden observerer praktiklæreren systematisk de studerendes undervisning og udpeger centrale områder med henblik på vejledning.

evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte,

formative og summative evalueringsmetoder samt test,

Den studerende får kendskab til Minuddannelse og skolens arbejde med målsætning og evaluering samt forskellige muligheder for testning.

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Den studerende får mulighed for indsamling af data, empiri og kendskab til forskellige dokumentationsmetoder.

Klasseledelse

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer og

Praktiklæreren støtter og vejleder den studerende i at udvikle elevernes sociale relationer og skabe et godt læringsmiljø.

Relationsarbejde

samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse,

kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel,

Den studerende får mulighed for at deltage i klassemøder og elevsamtaler m.m. Praktiklæreren støtter den studerende i at samarbejde dialogisk med elever og kollegaer om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse.

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb,

professionel kommunikation - mundtligt og digitalt,

Den studerende får mulighed for at kommunikere skriftligt og mundtligt med forældrene i relation til den gennemførte undervisning. Den studerende får ligeledes mulighed for at deltage i skole-hjem samtaler og andre relevante møder med forældre.

 

Plan for praktik på niveau 3

Praktikniveau 3

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Tilrettelæggelse

på skolen

Didaktik

planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner,

organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer,

Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisning i relation til samarbejdet om års- og elevplaner. Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer den studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk grundlag.

evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt og

metoder til formativ og summativ evaluering og

Den studerende får kendskab til Minuddannelse og skolens arbejde med målsætning og evaluering samt forskellige muligheder for testning.

udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Den studerende får mulighed for indsamling af data, empiri og kendskab til forskellige dokumentationsmetoder.

Klasseledelse

lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne.

læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.

Praktiklæreren støtter og vejleder den studerende i arbejdet med at lede inklusionsprocessser.

Relationsarbejde

støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og

anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og

Praktiklæreren vejleder den studerende i forskellige opgaver i relation til skole-hjemsamarbejdet med henblik på at udvikle klassens sociale liv og læring.

Den studerende får mulighed for at deltage i klassemøder, teammøder og elevsamtaler

kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.

Den studerende får mulighed for at kommunikere skriftligt og mundtligt med forældrene i relation til den gennemførte undervisning. Den studerende får ligeledes mulighed for at deltage i skole-hjem samtaler og andre relevante møder med forældre.