Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Maj 2024

Agenda skolebestyrelsesmøde 

Hvornår: 14. maj 2024, 17-18.15

Hvor: Nyelandsvej 

Mødeleder: Arne. Referent: Jesper 

Dagsorden: 

1. Velkomst

2. Skolehjemprincip

3. Budget

4. Information

 

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 140524

Tilstedeværende:

Forældre:

Michelle: afbud

Arne x

Rasmus x

Sanne (Hedvig 2d): x

Mette (Emily 5A) x

Mie (Mikkel 1d) x

Astrid (Jacob 6e) : afbud

Stine (Albert 1B og Luna 3Y) x

Marcus (Nora 6B) x

 

Klasserepræsentanter: Nana, Julia 

Personalerepræsentanter: Sonni (fraværende), Jacob, Susanne, Marianne, Birgitte og Jesper

 

Velkomst

Arne bød velkommen til skoleårets sidste bestyrelsesmøde og gennemgik dagsordenen. Vi skal desuden sige farvel til de medlemmer, der træder ud af skolebestyrelsen, så mødet er afkortet.

Skole/hjem princip til beslutning

Markus redegjorde på arbejdsgruppens vegne for processen og indholdet af princippet. Der er et par midlertidige elementer i det, som efterfølgende skal afklares bl.a. vedr. meddelelsesbogen og kommunikationsprincip. Gerne tidligt i det kommende skoleår. Bestyrelsen forventer at blive orienteret om skolens retningslinier, når det har været over skolens MED-udvalg. Jakob spørger til om det skal evalueres. Det foreslås at evalueringen tages med på principseminariet. Bestyrelsen skal føre tilsyn med princippet – hvordan det kan gøres drøftes på principseminariet.

Princippet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Budget

Birgitte gennemgik skolens budget. Der udmeldes en ramme budgettet med baggrund i styrelsesvedtægten (heri reguleres budgetudmeldingen). Vi kan ikke leve op til rammen og serviceniveauet i styrelsesvedtægten, da den ikke er opdateret over årene. Rammen er 53 mill på skoledelen. Skolen skal til næste år af med 4 lærerstillinger – der vil ikke komme afskedigelser. Vi havde et stort underskud sidste år – og det er indhentet på et år. Store besparelser kan som udgangspunkt primært findes på lønningerne. Vi sparer også løbende ved at have dygtige tekniske medarbejdere, der selv kan lave meget vedligehold selv.

Arne mener, at kommunen gennem mange år er meget kreative til at få besparelser igennem som ikke er særlige gennemskuelige og kan komme bag på bestyrelsen. 

Der var enkelte spørgsmål til budgettet bl.a. om lejrskoler, klassesammenlægninger, rengøring, understøttende undervisning, vikarbudgettet (ca. 1,5 mill) og IT.

 

Birgitte får stor ros for at få budgettet til at hænge sammen. Der er et godt samarbejde med personalet om at få det til at hænge sammen. 

Det er vigtigt at være opmærksom på de skjulte besparelser – f.eks. renovation. Mange udgifter flyttes fra centralt hold ud til at skulle afholdes decentralt. Årets besparelser i budgetforslagene er ikke store, men der er skåret ind til benet, så det er svært at se, hvor pengene skal findes. 

Skolebestyrelsen kan være aktive i at få bragt punkter på til budgetforhandlingerne hos politikerne – f.eks. skolegården. Elevrådet opfordres også til at gøre noget mere aktivt. En vej kunne også være at nogle fra skolebestyrelsen går ind i netværket ”skole og forældre”, som har politisk gehør. Stine vil evt. gerne indgå i det netværk. 

Rasmus opfordrer til, at vi forhører kommunen om at vi får firewall, så der kan lukkes for særlige kanaler f.eks. youtube, facebook, mv. på kommunens netværk. 

 

Information

Elever: Der er gang i eksamener. De har afholdt det sidste elevrådsmøde i det store elevråd. Der er nye kandidater på vej som deltager i og formand for elevrådet. Eleverne har deltaget i elevernes talestol. Det lille elevråd er træt af skolegården og har sendt brev til skolebestyrelsen som bliver sendt videre til undervisningsudvalget og kommunalbestyrelsen. Det kan også sendes til Frb. Liv. Det lille elevråd Vil også gerne have Agnes mad. 

Forældre: Stine deltog på dialogmøde. De arbejde på prioriteringer i budgetbesparelser – men ville ikke pege på noget. Var dog enige om, at vi skal passe på hverdagen.

Personale: Fokus på fagfordeling, som er tæt på at lande. SFO fokus på majperiode, som er gået godt. Har fået ros for af de nye forældre. 

Ledelse: Fokus på en god fagfordeling med et godt arbejdsmiljø. Det er ved at lande og ser fornuftigt ud. Så er der fokus på eksamener. Fokus på maj-perioden. Det går godt på skolen – der er ro på. Vi savner og afventer en udmelding vedr. udlån at Mette og Maike. 

Principseminar afholdes d. 17/8 kl. 9-15. Det afholdes på Kong Arthur. 

Til førstkommende bestyrelsesmøde d. 28/8 kommer ledelsen med et årshjul og forslag til datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder. 

 

Sidst

Der blev afholdt afskedstaler af bestyrelsesformand Arne og konstitueret skoleleder Marianne til Rasmus, der efter 10 års virke nu udtræder af skolebestyrelsen.